Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

I SA/Kr 321/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-06-15

do kształtowania stosunków w drodze czynności cywilnoprawnych. Za bezskuteczną i prawnie niedopuszczalną należy uznać czynność prawną polegającą na udzieleniu pełnomocnictwa A. P...
wynikająca z długu celnego w kwocie [...] zł oraz wymierzył opłatę manipulacyjną dodatkową za czynności podejmowane w wyniku usunięcia w/w samochodu spod dozoru celnego...

GSK 1050/04 - Wyrok NSA z 2004-10-29

go do tej odprawy. Obrotu tego dokonuje /uczestniczy w nim/ ten, kto jest stroną czynności prawnej, w następstwie której zmienia się nie tylko prawo własności towaru...
skargę Rywany K. na tej podstawie, że cło, jako zobowiązanie publicznoprawne utożsamiane z podatkiem nie może być przedmiotem obrotu cywilnoprawnego, powołał...

GSK 1204/04 - Wyrok NSA z 2004-12-20

zobowiązań publicznoprawnych wyłączone są uprawnienia stron do kształtowania stosunków w drodze czynności cywilnoprawnych., Za bezzasadną i prawnie niedopuszczalną...
, a następnie decyzją określił kwotę wynikającą z długu celnego w kwocie 6.155,66 zł oraz wymierzył opłatę manipulacyjną dodatkową za czynności podejmowane w wyniku usunięcia...

I SA/Po 4396/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-06-02

Administracyjny oddala skargę, jako bezzasadną., Powody., Skarżąca R K. nie wykazała, że w trybie czynności cywilnoprawnej (umowy z dnia [...].05.1999 r. o przeniesienie...
w nim) ten, kto jest stroną czynności prawnej, w następstwie której zmienia się nie tylko prawo własności towaru stanowiącego przedmiot obrotu, ale także jego miejsce pobytu, użytkowania...

GSK 1104/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-04

za nieprawidłowe, ponieważ nie miał on uprawnień do dokonania tej czynności procesowej. Nawiązując do unormowań zawartych w art. 35 par. 1 i art. 175 par. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30...
podatkowego, który może wykonywać tego rodzaju czynności jedynie w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych. W kwestionowanym co do sposobu rozstrzygnięcia postanowieniu...

III SA/Po 829/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-03-02

go we wszystkich sprawach związanych z dochodzeniem należności celnych spółki 'A' w upadłości i jednocześnie potwierdził, że wszystkie czynności dokonane przed organami celnymi...
od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej (Dz. U. Nr 117 poz. 563 ze zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra...

SA/Sz 355/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

czynności nie odnotowali zarówno funkcjonariusze celni niemieccy, jak i polscy, to nie ma podstaw do przyjęcia, że została ona zdjęta na terenie Niemiec. W takiej sytuacji...
nie są uiszczane lub składane do depozytu w przejściowych urzędach celnych opłaty i podatki przewozowe i wywozowe, a towary przewożone zgodnie z tą procedurą...

I SA/Wr 3556/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-05-18

występujących na rynku importu. Podkreślono także w decyzji, że organy celne są uprawnione do oceny treści i celów czynności cywilnoprawnych pod kątem, czy nie zmierzają...
Nr 104, poz. 1193 ze zm.) oraz rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa...

I SA/Wr 3746/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-15

czynności cywilnoprawnych pod kątem, czy nie zamierzają one do obejścia obowiązków wynikających z prawa celnego. W ocenie tej istotne są skutki, jakie czynności...
Prezesa GUC, iż organy celne są uprawnione do oceny treści i celów czynności cywilnoprawnych pod kątem, czy nie zmierzają one do obejścia obowiązków wynikających z prawa...

I SA/Wr 2379/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-02-25

w kwocie ([...]) oraz opłatę manipulacyjną dodatkową za wykonanie czynności służbowych poza siedzibą urzędu celnego (w kwocie [...]). Ponadto Dyrektor Urzędu Celnego w L...
, oraz inne, wcześniej wymienione opłaty manipulacyjne (za badanie dokumentów wymaganych do zgłoszenia, za przeprowadzenie rewizji celnej i dodatkowe czynności służbowe...