Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 327/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-28

z art. 4 dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) związanego z zawartą w dniu 2 grudnia 2011 r. umową...
umowy jest 2 grudnia 2011 r., Także opóźnienie w złożeniu deklaracji i uiszczeniu podatku od czynności cywilnoprawnych nie stanowi przesłanki do uznania, że umowa została...

V SA/Wa 1408/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

zawartej pomiędzy A. S. (pożyczkobiorcą) a ojcem S. J. (pożyczkodawcą), złożenie odpisu deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnej ww. pożyczki...
. J. przelewu do realizacji z dnia [...] marca 2011 r., tytułem zaliczki na [...], raport z czynności kontrolnych PROW na lata 2007-2013 z dnia [...] sierpnia 2014 r...

V SA/Wa 45/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-25

wspólników. W obrocie cywilnoprawnym jednak spółka cywilna me ma zdolności prawnej ani zdolności do czynności prawnych. W stosunkach z innymi podmiotami występuje...
'czynności negocjacyjne poprzedzające zawarcie umowy cywilnoprawnej nie są czynnościami z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30...

V SA/Wa 1598/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-03

. był upoważniony do 'podejmowania wszelkich czynności służących realizacji celów udzielonego pełnomocnictwa' (tj. skutecznego zarządu gospodarstwem rolnym), co sugeruje, iż wolą...
lub zaskarżonej czynności (art. 133 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a....

V SA/Wa 1595/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-03

do 'podejmowania wszelkich czynności służących realizacji celów udzielonego pełnomocnictwa' (tj. skutecznego zarządu gospodarstwem rolnym), co sugeruje, iż wolą mocodawców...
czynności (art. 133 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.)., Dokonując oceny...

V SA/Wa 1596/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-03

czynności służących realizacji celów udzielonego pełnomocnictwa' (tj. skutecznego zarządu gospodarstwem rolnym), co sugeruje, iż wolą mocodawców było przyznanie...
czynności (art. 133 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.)., Dokonując oceny...

V SA/Wa 1597/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-03

warunkach gospodarowania. Ponadto organ podniósł, że zgodnie z treścią pełnomocnictwa, A.D. był upoważniony do 'podejmowania wszelkich czynności służących realizacji...
podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia, obowiązujące w dacie podejmowania zaskarżonego aktu lub zaskarżonej czynności (art. 133 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...

V SA/Wa 2381/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-18

sporządzonych przez urzędnika państwowego (notariusza powołanego do sporządzania czynności prawnych), dotyczących nieruchomości, nazwanych umowami dzierżawy, mimo braku zastrzeżenia...
nieruchomość rolną do używania i pobierania pożytków w zamian za ponoszenie podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem gruntu bez zapłaty czynszu umownego...

V SA/Wa 220/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-09

czynności procesowych, ale tylko takich czynności, które stają się aktualne już w toku konkretnego postępowania, zaś termin prawa materialnego jest terminem, który ogranicza...
jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Oświadczenie złożone dla pozoru to czynność symulowana, polegająca na tym, że dokonaniu czynności...

IV SA/Wa 1921/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-27

bezskuteczność czynności., W odpowiedzi na skargę Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniósł o jej odrzucenie, a w przypadku nieuwzględnienia...
faktycznie zarządzał brat skarżącego, który opłacał podatki i czerpał korzyści. W tym czasie skarżący odbywał służbę wojskową,, a następnie jako domownik miał opłacane składki...
1   Następne >   2