Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

II FSK 2864/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-08

.: Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze zm.), właściwej jednostce samorządu terytorialnego kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez notariusza jako płatnika...
[...] Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie przekazania gminie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: oddalić skargę kasacyjną. 1. Postanowieniem z dnia...

II FSK 2717/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-18

na decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w K. z dnia 16 sierpnia 2016 r. nr: [...] w przedmiocie przekazania kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych na rachunek...
na czynność Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach w przedmiocie przekazania gminie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych., Rozstrzygnięcie zapadło...

I SA/Go 373/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-04

w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych i naliczenie odsetek'. W motywach uzasadnienia skargi wskazał, że decyzją...
z dnia [...] kwietnia 2018 r. na poczet zaległości podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono mu wysokość odsetek za zwłokę w wysokości 14,00 zł., W odpowiedzi...

I SA/Kr 1053/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-22

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Grzeszek po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie z powództwa S. G. przeciwko Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w K. o zapłatę postanawia odrzucić sprzeciw od zarządzenie referendarza sądowego z dnia 1 grudnia 2017 r.

I SA/Go 372/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-04

Skarbowej z [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych i naliczenie odsetek., W odpowiedzi...
wniesionego przez Skarżącego zażalenia upływa 6 sierpnia 2018 r., a w dacie sporządzania odpowiedzi na skargę trwały czynności zmierzające do wyjaśnienia stanu faktycznego...

I SA/Kr 1053/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-25

w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności...
1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania...

I SA/Go 374/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-04

. na poczet zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych za kwiecień 2018 r., Skarżący wniósł zażalenie na to postanowienie. Pismem z [...] czerwca 2018 r...
się w katalogu czynności organów administracji publicznej, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje...

I SAB/Gl 18/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-21

postanowienia o niezasadności ponaglenia wynika, iż organ zamierza podjąć czynności jedynie pozornie i sztucznie przedłuża zakończenie sprawy. Zdaniem organu...
decyzji lub wzięcia udziału w czynnościach dowodowych), bądź stan, w którym bieg terminu jest zatrzymany. Formalnie rzecz biorąc, organ nie pozostawałby wtedy w bezczynności...

I SAB/Gl 19/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-21

. informację, że p. K.W. nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem udziałów w dniu [...] i nie wpłacił należnego podatku...
wynika, iż organ zamierza podjąć czynności jedynie pozornie i sztucznie przedłuża zakończenie sprawy. Zdaniem organu bowiem niezałatwienie sprawy w wyznaczonym terminie...

I SA/Ol 344/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-09-27

opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej dokonanej 22 lipca 1997r., 2/ odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Skarbowego z dnia 08 sierpnia 1997r. w przedmiocie...
opłaty skarbowej od tej samej czynności cywilnoprawnej., Pierwsza z zaskarżonych decyzji ,nr '[...]', zaskarżona została prawidłowo po wyczerpaniu toku instancji...
1   Następne >   +2   5