Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 77/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-28

, że ustalona wartość nieruchomości jest zaniżona. Podniósł ponadto, że kwota odszkodowania powinna zawierać także koszty przeprowadzki, podatek od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Wa 1377/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-20

być rozpatrywana w toku czynności administracyjnych. Odnosząc się do wniosku K. K. o zobowiązanie rzeczoznawcy majątkowego do przedstawienia cen transakcyjnych...
równorzędności jego stron i jest typowym stosunkiem cywilnoprawnym. Tak więc treść przywołanego przez Gminę W. porozumienia, które niewątpliwie ma charakter cywilnoprawny, nie powinna...

I OSK 766/13 - Wyrok NSA z 2014-11-26

. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czynność polegająca na przejęciu nieruchomości pod drogę za odszkodowaniem jest dostawą towarów...
szacunkowego uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, w tym co do niepowiększenia o kwotę podatku VAT, zaś zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003...

IV SA/Wa 1109/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-06

z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Wchodzi więc tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej, dokonywana pod względem...
z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163...

IV SA/Wa 2903/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-16

majątkowego A. J. dnia [...] listopada 2011 r. Uznał również za niezasadny zarzut naruszenia art. 10 kpa, gdyż strona nie wskazała, jakich konkretnie czynności nie dokonała...
konkretnych wniosków, może odnieść skutek wówczas, gdy stawiająca go strona wykaże, że zarzucane uchybienie uniemożliwiło jej dokonanie konkretnych czynności procesowych...

I OSK 2273/13 - Wyrok NSA z 2015-05-06

. dnia 7 listopada 2011 r., Uznał również za niezasadny zarzut naruszenia art. 10 kpa, gdyż strona nie wskazała, jakich konkretnie czynności nie dokonała., Odnosząc...
uniemożliwiło jej dokonanie konkretnych czynności procesowych (wyrok NSA z 18.5.2006 r. II OSK 831/05, ONSAiWSA 2006/6/157, postanowienie NSA z 22.3.2012 r., II GSK 431/12, Lex...

I OSK 1238/16 - Wyrok NSA z 2018-04-25

czynności wyceny przedstawionych w operacie szacunkowym lakonicznie podsumowując, że decyzje odszkodowawcze i operat szacunkowy nie naruszają obowiązującego prawa...
odwoławczego, tj. rozważenie, czy wszystkie czynności organu, jego ustalenia faktyczne i ich ocena prawna, w kontekście zarzutów skarżącego, mieszczą się w granicach przepisów...

I SA/Wa 68/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-04

naruszenia art. 10 kpa, gdyż strona nie wskazała, jakich konkretnie czynności nie dokonała., Odnosząc się natomiast do zarzutu nie wzięcia przez organ wojewódzki takich kosztów...
i ewentualnie poniesione koszty ma charakter cywilnoprawny. Również za niezasadny uznał zarzut nie uwzględnienia w kwocie odszkodowania wartości podatku VAT., Skargę na powyższą...

I OSK 538/19 - Wyrok NSA z 2019-09-20

oceny wyrażonej przez organ odwoławczy oraz opisie czynności wyceny przedstawionych w operacie szacunkowym lakonicznie podsumowując, że decyzje odszkodowawcze i operat...
, że w postępowaniu administracyjnym nie podjęto wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy., Z powyższych względów...

I OSK 1490/13 - Wyrok NSA z 2015-03-04

pozbawiony odszkodowania. Co więcej, w związku z tym, że nabycie własności nieruchomości przez samorząd województwa stanowi czynność opodatkowaną w rozumieniu przepisów...
o podatku od towarów i usług, konieczne jest odprowadzenie podatku od wypłaconego odszkodowania. Wywłaszczony nie tylko nie otrzyma zatem rekompensaty za utracone prawo...
1   Następne >   2