Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

VI SA/Wa 2356/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-20

od czynności cywilnoprawnych (PCC-3), z której wynika, że skarżący zawarł z członkiem rodziny (według informacji zawartych w formularzu z L. F.) umowę pożyczki na kwotę...
w wysokości 30.682 zł (załączono podsumowanie księgi przychodów i rozchodów oraz PIT-5 potwierdzające powyższe)., Ponadto skarżący załączył:, - deklarację w sprawie podatku...

III SAB/Wa 21/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-01

Sprawa ze skargi M.P. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie : bezczynności organu w sprawie wydania decyzji p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie

III SA/Wa 1477/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-13

Sprawa ze skargi M. P. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej odmowy przyznania odszkodowania 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu w całości,

III SA/Wa 2077/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-04

z punktu widzenia legalności zaskarżonego aktu lub czynności ( por. K. Sobieralski, Z problematyki postępowania rozpoznawczego przed sądem administracyjnym, ST 2002...

I OSK 1110/10 - Wyrok NSA z 2011-05-26

wyłącznie na podstawie czynności cywilnoprawnej, bez uprzedniego wydania decyzji administracyjnej. W tej sytuacji decyzja komunalizacyjna z 1992 r. wywołała bezpośredni...
wieczystego wyłącznie na podstawie czynności cywilnoprawnej. W tej sytuacji decyzja komunalizacyjna z [...] lipca 1992 r. wywołała bezpośredni skutek prawny w sferze prawa...

I SA/Wa 923/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-21

, że Wojewódzki Sąd Administracyjny sprawuje, w zakresie swojej właściwości, kontrolę pod względem zgodności z prawem zaskarżonych aktów lub czynności organów administracji...
weksla gwarancyjnego oraz odprowadzenie przez nią podatku dochodowego od kwot stanowiących wspomnianą pomoc finansową. Wg wnioskodawczyni zaistniałe fakty stanowiły...

I OSK 1631/10 - Wyrok NSA z 2011-10-07

nieruchomością i ten podmiot rozporządził nieruchomością w taki sposób, że obciążył ją prawem użytkowania wieczystego wyłącznie na podstawie czynności cywilno-prawnej...
, bez uprzedniego umocowania tej czynności w decyzji administracyjnej. Decyzja komunalizacyjna w części dot. działki nr [...] wywołała bezpośredni skutek prawny w sferze prawa...

I SA/Wa 2240/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu, ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Nie ulega wątpliwości, że stroną postępowania według...
decyzji komunalizacyjnej w postępowaniu nadzorczym we wnioskowanym zakresie., Minister zauważył, że w przypadku, gdy organ podejmie czynności na skutek wniosku podmiotu...

I OSK 542/06 - Wyrok NSA z 2007-03-09

czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Źródłem interesu prawnego lub obowiązku zawsze jest przepis prawa materialnego, odnoszący się do sfery prawnej...
, gdyż rozstrzygając wniosek strony, nawet negatywnie, organ czyni to w drodze decyzji administracyjnej, kierowanej do osoby, która żąda czynności organu, gdy przepis prawa przewiduje...

I SA 1281/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-17

postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., O tym, czy określonemu podmiotowi przysługują uprawnienia strony, rozstrzygają...
i włada nim jak współwłaściciel, m.in. płacąc podatek od nieruchomości. Skarżący jest ponadto ujawniony w dziale III księgi wieczystej jako podmiot uprawniony do żądania...
1   Następne >   2