Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA/Wa 708/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-04

na ustaleniu zgodności z prawem czynności cywilnoprawnej - umowy z dnia 21 września 1998 r. przenoszącej prawo własności nieruchomości, których dotyczy postępowanie...
nieruchomości, nie skutkuje nieważnością czynności prawnej dokonanej z naruszeniem tego obowiązku., Minister Skarbu Państwa podkreślił, że Sąd Apelacyjny w powyższym...

I SA/Wa 911/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-20

prawnego tej decyzji. Decyzja nie wywołała innych skutków w sferze cywilnoprawnej, ponieważ w wyniku jej wydania nie doszło do żadnej czynności cywilnoprawnej, na przykład...
. Zniweczenie skutków decyzji tworzącej prawo może więc zostać dokonane na drodze administracyjnoprawnej, niezależnie od tego, czy potrzebne są dalsze czynności zmierzające...

I OSK 344/16 - Wyrok NSA z 2017-12-15

. Decyzja nie wywołała innych skutków w sferze cywilnoprawnej, ponieważ w wyniku jej wydania nie doszło do żadnej czynności cywilnoprawnej, na przykład umowy przenoszącej...
tworzącej prawo może więc zostać dokonane na drodze administracyjnoprawnej, niezależnie od tego, czy potrzebne są dalsze czynności zmierzające do uzewnętrznienia tego stanu...

I SA/Wa 2110/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-30

niezbędnych czynności, nie zebranie i nie rozpatrzenie materiału dowodowego, a w szczególności zaniechanie należytego wyjaśnienia okoliczności kluczowych dla sprawy, tj...
) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. I SA/Wa...

I SA/Wa 2660/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-04

. Zgłoszone przez uprawnionego żądania mogły być modyfikowane, ale skuteczność zmian zakresu wniosku zależy od dokonania takich czynności do dnia 31 grudnia 2008 r...
czynności, to termin ten nie może zostać przedłużony ani skrócony przez organ administracji publicznej z urzędu ani na wniosek strony. Tym samym nie mają tu zastosowania...

I SA/Wa 2048/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-12

. z 13 listopada 1990 r. oraz z 29 grudnia 2008 r. Podkreślić należy, że skoro przepis prawa materialnego zakreśla wprost termin do dokonania danej czynności, to termin...
dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100...

I OSK 949/16 - Wyrok NSA z 2018-03-08

zasady legalizmu i praworządności, zasady podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy z uwzględnieniem...
grudnia 2001 r., nie można stosować do oceny skutków zdarzeń cywilnoprawnych, które miały miejsce od chwili jego wejścia w życie do chwili utraty mocy obowiązującej...

I OSK 1285/10 - Wyrok NSA z 2011-07-20

fizycznych będzie rozpoznana w innym postępowaniu. Podkreślił, że w toku postępowania strony były informowane o tych czynnościach (notatka służbowa na k. 261...
stron o dokonywaniu czynności, które w istotny sposób rzutowały na wynik postępowania. Stanowi to naruszenia art. 10 § 1 K.p.a. W ocenie skarżących Wojewódzki Sąd...