Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 2804/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-09

ewidencyjnych poszczególnych działek wchodzących w skład danej ulicy. Trudno bowiem uznać, że istnieje możliwość wykazania dokonywania czynności związanych z utrzymaniem danej...
. Wszelkie czynności związane z naprawą, konserwacją czy modernizacją posadowionej w pasie ul. [....] sieci i urządzeń elektrycznych musiały być zlecane przez Gminę lub z nią...

I SA/Wa 1455/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-28

trwałości decyzji administracyjnych, wątpliwości w zakresie zebranych dowodów czy podejmowanych czynności procesowych należy ocenić na korzyść ostatecznych decyzji a nie strony...
; Z jednej strony wskazywano, że o charakterze tym przesądzają zapisy w ewidencji gruntów a z drugiej że decydują kryteria cywilnoprawne z kodeksu cywilnego i §1 rozporządzenia...

I SA/Wa 1981/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-29

nieruchomości określonego rodzaju czynności faktycznych z zakresu prawa publicznego. Zgodnie z orzecznictwem dla jej udowodnienia należy wykazać wykonywanie prac związanych...
elektrycznej i telefonicznej; ponadto od maja 1990 r. Urząd Miasta J. nieprzerwanie sprawował na ww. ulicy czynności związane z jej utrzymaniem: bieżące sprzątanie i odśnieżanie...

I SA/Wa 3049/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-01

. Mogą jednak o tym przesądzać także braki w sferze faktycznej, gdy opiera się ona na stanie faktycznym skrajnie odmiennym od tego, który warunkuje czynności jurysdykcyjne...
, a także w razie braku objętej jej hipotezą czynności konwencjonalnej czy oświadczenia potencjalnego adresata decyzji (T. Kiełkowski [w:] Komentarz, 2019, s. 1077). O rażącym...

I SA/Wa 1905/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-12-07

, że postępowanie miało być 'nadal prowadzone' oznaczało zaś, że czynności już dokonane pozostawały w mocy. Tym samym wydane prawidłowo na podstawie przepisów dekretu...
, co należy podkreślić, nie chodzi o błędy w wykładni prawa, ale o jego przekroczenie w sposób jasny i niedwuznaczny. Tylko wówczas treść wadliwej decyzji i czynności...