Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

I SA/Gl 210/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-05

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację; 2) zasądza od Szefa Krajowej...
[...] r., uzupełnionym w dniu [...] r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych...

I SA/Gl 163/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-15

. z dnia [...] r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od czynności...
cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością., Powyższe postanowienie z dnia [...] r...

I SA/Gl 1260/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-05

, co do zwolnienia [...], będącego jednostką budżetową A1 z siedzibą w K., od opłaty skarbowej w sytuacji, gdy będzie on dokonywał czynności podlegających opłacie skarbowej...
jednostką budżetową A1, w przypadku uznania, iż będzie podlegać zwolnieniu na podstawie art. 7 pkt 2 u.o.s. w sytuacji, gdy będzie dokonywać czynności podlegających opłacie...

V SA/Wa 21/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-22

umów pożyczek, deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, poleceń przelewów, wyciągi ze swoich czterech rachunków bankowych za okres od grudnia 2015 r...
zapłaty podatku dochodowego) i nie świadczy o braku środków finansowych (por. postanowienie NSA z dnia 1 sierpnia 2013 r. o sygn. akt I FZ 327/13)., Wskazać następnie...

V SA/Wa 21/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-19

mu 60.000 zł (vide umowy pożyczek, deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz polecenia przelewu - karty 146 - 171 akt)., Skarżący przedłożył...

III SA/Gl 573/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-31

podatników, podczas gdy czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne...
czynności opodatkowanych. Zasada neutralności wymaga bowiem, aby przyznać prawo do odliczenia podatku naliczonego również w sytuacji, w której czynności opodatkowane...

I SA/Gd 977/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-11

się z ponoszeniem ciężarów publicznoprawnych, w szczególności opłaceniem podatku od czynności cywilnoprawnych., Podkreślić przy tym należy, że sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką...
. na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. nr [...] w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę. Zaskarżoną...

I SA/Gd 554/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-19

. Jednak niektóre czynności Gmina wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające regulacjom podatku VAT. W ramach czynności...
one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych., Treść art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi...

III SA/Gl 253/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-18

w zakresie realizacji zadań własnych nie są podatnikami podatku VAT. Są nimi tylko w stosunku do czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych...
podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności...

III SA/Gl 198/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-17

czynności odpłatnej dzierżawy kanałów teletechnologicznych, stawki podatku VAT dla czynności odpłatnej dzierżawy kanałów teletechnologicznych, braku prawa do pełnego...
podatek w wysokości 23%. Kanały technologiczne (niektóre z rur umieszczonych wdanym kanale) są również wykorzystane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności związanych...
1   Następne >   +2   +5   7