Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

I GSK 1307/21 - Wyrok NSA z 2022-03-10

są naliczane, w wysokości 0,1% wartości netto, m.in. od tzw. rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. bydła...
czynności związanych z naliczeniem, pobraniem i wpłatą należną na poczet funduszu. Jej czynności są zbliżone do czynności płatnika (podmiotu zobowiązanego na podstawie...

V SA/Wa 2216/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-26

postępowania administracyjnego. Pismo to winno być zatem uznane zgodnie z wolą strony za odwołanie, a ponieważ wniesione zostało od czynności organu administracji...
po stronie skarżącej Spółki nadpłatę, a po stronie ARR obowiązek zwrotu nienależnie uzyskanych kwot. Zwrot środków został dokonany w drodze czynności materialno-technicznej...

IV SA/Wa 799/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-13

nieodwracalne skutki prawne, albowiem zmieniła kilkakrotnie właściciela na podstawie czynności cywilnoprawnych,, b) art. 158 § 1 k.p.a. poprzez brak wydania decyzji...
gdy wywołała nieodwracalne skutki prawne, albowiem zmieniła kilkukrotnie właściciela na podstawie czynności cywilnoprawnych. W związku bowiem z zaistnieniem w sprawie...

I OSK 289/19 - Wyrok NSA z 2019-11-13

ewentualnie obrót nieruchomością i nie wykluczył dokonania takich czynności prawnych podnosząc, że pomiędzy zawarciem związku małżeńskiego w dniu [...] lutego 1918r...
, a więc i z nabycia w drodze czynności prawnej, i z dziedziczenia czy darowizny, będzie stanowił ich majątek wspólny. W 1918r. intencją późniejszych małżonków było zatem wspólne...

I SA/Rz 340/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-29

rządowej. Kontrola ta polega na rozstrzyganiu skarg na akty i czynności z zakresu administracji publicznej (art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
administracyjnego w obrotu prawnego lub stwierdzenie bezskuteczności czynności (art. 145 i nast. P.p.s.a.). Sąd nie ma natomiast, co do zasady, kompetencji do zastępowania organów...

V SA/Wa 3221/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-12

na wymienione fundusze są naliczane, w wysokości 0,1% wartości netto, m. in. od tzw. rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem...
do czynności płatnika ( podmiotu zobowiązanego na podstawie przepisów szczególnych do obliczania, pobierania i wpłacania podatku we właściwym terminie organowi podatkowemu - legalna...

V SA/Wa 1238/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-14

może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody...
zdarzeń przyszłych, będących spodziewanym skutkiem wykonania aktu lub czynności, czy to w drodze egzekucji administracyjnej, czy to w wyniku działań osób trzecich...

V SA/Wa 1237/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-14

aktu lub czynności jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków., Z powyższej regulacji wynika, że katalog...
- w tym przypadku decyzji. Przesłanki wskazane w art. 61 § 3 p.p.s.a. dotyczą zdarzeń przyszłych, będących spodziewanym skutkiem wykonania aktu lub czynności, czy to w drodze...

IV SA/Wa 1032/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-21

na następujące okoliczności i fakty:, -oświadczenie K. K. złożone do protokołu czynności z [...] listopada 1976 r, z którego wynikało, że jego dzieci wyprowadziły...
. Kompetencje sądu administracyjnego nakładają na niego obowiązek oceny przebiegu postępowania administracyjnego i to zarówno czynności podejmowanych w toku tego postępowania...

IV SA/Wa 1891/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-02

cywilnoprawnej odpłatnie na rzecz osoby trzeciej działającej w dobrej wierze. Odwrócenie skutków takiej czynności może nastąpić na podstawie orzeczenia sądowego, a nie w drodze...
, to właśnie wtedy skutek prawny decyzji będzie nieodwracalny. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy rozporządzanie nieruchomością następuje na podstawie czynności...
1   Następne >   3