Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

VIII SA/Wa 934/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

, 01, 03, 06 - 09, 11 - 12/2008 w łącznej kwocie [...] zł oraz środki z uzyskanych z tytułu zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych za okres: 08/2008 w kwocie...
dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy...

III SA/Wa 308/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-09

., środki pochodzące ze zwolnień z podatku od czynności cywilnoprawnych, jak również pochodzących ze zwolnień z podatku od nieruchomości za okresy styczeń 2009 r., styczeń...
od czynności cywilnoprawnych., Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego nie uwzględnił ww. zastrzeżeń Spółki., W dniu [...] stycznia 2015 r. PFRON wezwał Spółkę do złożenia deklaracji...

V SA/Wa 490/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

warunek z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b) w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w opłatach (na podstawie art...
p.p.s.a. zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z § 2 pkt 7 rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców...

III SA/Wa 2694/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-22

oznaczałoby, że komornicy są zwolnieni z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej...
się do argumentów Skarżącego, że nie jest on płatnikiem podatku VAT, należy wyjaśnić, że ustawa o rehabilitacji również nie uzależnia obowiązku wpłat na PFRON...

II FPS 4/16 - Uchwała NSA z 2016-12-19

prowadzący zakład pracy chronionej (spełniający warunek z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b) w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od czynności...
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...

VIII SA/Wa 570/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-29

dochodowego od osób fizycznych, nadwyżki dofinansowań do wynagrodzeń pracowników oraz zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na rachunek tego funduszu w łącznej...
będzie od tego, czy nieprawidłowość dotyczyła czynności dowodowej mającej znaczenie dla wyjaśnienia okoliczności sprawy. Organ odwoławczy może wówczas uchylić zgodnie z przepisem art. 233 § 2...

III SA/Wa 3183/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-20

przez podmiot prowadzący zakład pracy chronionej (spełniający warunek z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od czynności...
ustawy z dnia 26 lipca 1993r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.; dalej: 'u.p.d.o.f.'), poprzez ich błędną wykładnię polegającą...

III SA/Wa 3854/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-12

od czynności cywilnoprawnych za listopad 2010 roku oraz za grudzień 2010 roku w wysokości 2 472 zł wraz z odsetkami w kwocie 1 226 zł, z powodu ich całkowitej nieściągalności...
Dz.U. z 2016, poz. 2046 ze zm.; dalej: 'ustawa o rehabilitacji'), tj. środków uzyskanych z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz z podatku...

III SA/Wa 2653/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-22

z podatku od nieruchomości i dochodowego od osób fizycznych jest błędna. Środki pochodzące ze zwolnień podatkowych z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat pracodawca...
kwoty 20.164,95 zł z tytułu nieterminowych wpłat na rachunek ZFRON z tytułu zwolnienia z podatku od osób fizycznych i orzeczenie co do istoty sprawy., Zaskarżoną decyzją...

III SA/Wa 1911/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-19

na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników, zwolnień z podatku od nieruchomości oraz od czynności cywilnoprawnych, nadwyżek dofinansowań...
ZFRON środków pochodzących z pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4) - przekazanie tych kwot przypada na 20 dzień miesiąca następującego...
1   Następne >   +2   +5   8