Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

I OSK 1756/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-28

, ani czynności negocjacyjne poprzedzające zawarcie takiej umowy cywilnoprawnej nie będą czynnościami z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 Pps - por...
z dniem uprawomocnienia się orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej niezależnie od późniejszych czynności organu. Zatem skargę na tą decyzję należało odrzucić...

VIII SA/Wa 492/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

. Nie może przy tym wydać orzeczenia na niekorzyść strony skarżącej, chyba, że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności...
art.75 ust.3 wojskowej ustawy pragmatycznej w zw. z art.21 ust.1 pkt. 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na uznaniu iż odsetki od uposażenia...

VIII SA/Wa 426/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-15

się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Badając pod powyższym kątem zaskarżoną decyzję Sąd stwierdził, że nie narusza ona...
. 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na uznaniu iż odsetki od uposażenia wojskowego należy wypłacać od należności netto i jedynie za okres...

I OSK 1378/12 - Wyrok NSA z 2012-12-05

z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność polegającą na niepodjęciu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych...
. na postanowienie Ministra Obrony Narodowej, z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...], w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność polegającą na niepodjęciu czynności zmierzających...

I OSK 1001/12 - Wyrok NSA z 2013-03-27

[...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność polegającą na niepodjęciu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych oddala...
Ministra Obrony Narodowej, z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...], w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność polegającą na niepodjęciu czynności zmierzających do zastosowania...

II SA/Wa 1790/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-07

się z wnioskiem do organu egzekucyjnego o przeprowadzenie czynności egzekucyjnych (art. 45 ust. 1). W przypadku takim podstawą do przeprowadzenia egzekucji jest obowiązek...
odpowiednich mechanizmów ochronnych, które pozwalają na zachowanie niezbędnego minimum kontroli nad czynnościami stron, a w konsekwencji na uniknięcie rażącego naruszenia...

I OSK 80/09 - Wyrok NSA z 2009-09-22

P.p.s.a., powinny zawierać wszystkie dokumenty obrazujące kolejne czynności. Niespełnienie tych wymagań skutkuje tym, że Sąd nie jest w stanie wyjaśnić wszystkich...
za niesłuszny uznał zarzut naruszenia przez Ministra Obrony Narodowej art. 77 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wyjaśniając, że potrącenie w cywilnoprawnym ujęciu...

I OSK 1536/14 - Wyrok NSA z 2015-12-30

jej czynności i konsekwencjach ewentualnych zaniedbań (art. 9 K.p.a.)., Minister Obrony Narodowej, w wykonaniu powyższego wyroku, decyzją z dnia 13 czerwca 2013 r...
procesowego, według norm przepisanych, powiększonych o obowiązującą stawkę podatku VAT., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a....

II SA/Wa 812/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-20

w realizacji tego obowiązku, zwłaszcza, iż nie udowodnienie określonej czynności faktycznej może prowadzić do rezultatów dla niej niekorzystnych. Zdaniem Sądu, organy obu...
r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm...

VIII SA/Wa 190/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-14

stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Materialnoprawną podstawę zaskarżonej decyzji stanowił art. 152 i art. 169 u.f.p. Zgodnie z art. 152 u.f.p....
. 16a ust. 1 w związku z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, ze zm.), urządzenie...