Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

IV SA/Wa 1490/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-11

, dając prymat ustalenia go czynności cywilnoprawnej tj. w drodze uzgodnienia. Po drugie, stanowi podstawę do działania organu administracji w zakresie ustalenia...
. W ocenie organu stanowiło to jedynie kolejne czynności inwestora związane z realizacją inwestycji., Dalej, odnosząc się do uwag Wojewódzkiego Zarządu Melioracji...

IV SA/Wa 1489/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-11

go czynności cywilnoprawnej tj. w drodze uzgodnienia. Po drugie, stanowi podstawę do działania organu administracji w zakresie ustalenia odszkodowania, w sytuacji...
to jedynie kolejne czynności inwestora związane z realizacją inwestycji., Dalej, odnosząc się do uwag Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w [...] do opinii rzeczoznawcy...

VIII SA/Wa 147/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-29

organu odwoławczego również przesłanka władania publicznoprawnego została spełniona. Władanie nieruchomością to dokonywanie określonego rodzaju czynności faktycznych...
drogi wykonywał cyklicznie czynności faktyczne dotyczące drogi publicznej w pasie której znajdują się przedmiotowe grunty w okresie przed 1 stycznia 1999 roku. Organ...

I OSK 538/19 - Wyrok NSA z 2019-09-20

oceny wyrażonej przez organ odwoławczy oraz opisie czynności wyceny przedstawionych w operacie szacunkowym lakonicznie podsumowując, że decyzje odszkodowawcze i operat...
, że w postępowaniu administracyjnym nie podjęto wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy., Z powyższych względów...

IV SA/Wa 946/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-29

. Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz. U. z 1950 r. Nr 34 poz. 311). Zgodnie z art. 43 Przepisów ogólnych prawa cywilnego wola osoby, która dokonuje czynności prawnej...
umocowanie do podejmowania czynności w imieniu dyrektora. Powyższe kwestie uregulowane były w wewnętrznych przepisach przedsiębiorstwa. Jednocześnie samo upoważnienie...

I GZ 143/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-14

lub w części zaskarżonego aktu bądź czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Oznacza...
wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest zamknięty. Sąd uprawniony jest do uwzględnienia wniosku, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody...

VII SA/Wa 2920/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-12

cele. Konstrukcja zastosowana w art. 13 ust. 3 specustawy drogowej, w oparciu o który inwestor podejmuje czynności zmierzające do nabywania gruntów pod inwestycje drogowej...
i samodzielnie decyduje o tym, czy dana nieruchomość spełnia kryteria wskazane w powołanym przepisie, stanowi zatem roszczenie cywilnoprawne, którego zasadność może ocenić...

I OSK 3730/18 - Wyrok NSA z 2021-04-20

ujawnił się istotny spór dotyczący skuteczności czynności cywilnoprawnej dokonanej przez kuratora praw i majątku dla nieobecnej M. K., polegający na złożeniu wniosku...
skuteczności czynności cywilnoprawnej dokonanej przez kuratora praw i majątku dla nieobecnej M. K., polegający na złożeniu wniosku dekretowego w dacie gdy nieobecna już nie żyła...

IV SA/Wa 1533/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-12

, chyba że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., W niniejszej sprawie kontroli Sądu poddano decyzję wydaną...
tylko wówczas, gdy nieruchomość nie może być nabyta w drodze umowy. Terenowy organ administracji państwowej może przystąpić do dalszych czynności związanych...

VI SA/Wa 2051/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

jest odzwierciedleniem czynności kontrolnych, a nie wizji lokalnej, czy oględzin w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jednocześnie nie jest także przesłuchaniem...
odbiornika radiofonicznego w ogóle. Wobec tego stwierdzili, że w sprawie winny były zostać podjęte dodatkowe czynności w celu dokładnego wyjaśnienia jej stanu faktycznego...
1   Następne >   2