Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I SA/Ke 184/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-07-12

czynności na skutek pisma, od którego nie uiszczono należnej opłaty. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis. Brak uiszczenia wpisu...
, najczęściej przez wyeliminowanie zaskarżonego aktu lub czynności z obrotu prawnego. Umorzenie postępowania sądowego przy tym może mieć miejsce tylko wówczas, gdy skarga wniesiona...

I SA/Ke 165/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-28

Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) zwanej dalej 'ustawą p.p.s.a.', jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek...
postanowi o przywróceniu terminu do dokonania określonej czynności procesowej. Przepis art. 87 § 1 p.p.s.a. stanowi, że pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi...

I SA/Ke 169/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-28

r., poz. 1302) zwanej dalej 'ustawą p.p.s.a.', jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi...
o przywróceniu terminu do dokonania określonej czynności procesowej. Przepis art. 87 § 1 p.p.s.a. stanowi, że pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu...

I SA/Ke 166/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-14

Skarga kasacyjna W. K. Sp. z o. o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 12 lipca 2018 r. sygn. akt I SA/Ke 166/18 oddalającego skargę W. K. Sp. z o. o. w K. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia [...] [..] w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną; 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

I SA/Ke 163/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-14

Skarga kasacyjna W. K. Sp. z o. o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 12 lipca 2018 r. sygn. akt I SA/Ke 163/18 oddalającego skargę W. K. Sp. z o. o. w K. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia [...] r. [...] w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną; 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę 2000 (słownie: dwa tysiące) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi ka...

I SA/Ke 134/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-14

Skarga kasacyjna W. K. Sp. z o. o. w Kielcach od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 12 lipca 2018 r. sygn. akt I SA/Ke 134/18 oddalającego skargę W. K. Sp. z o. o. w K. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty stałej za usługi wodne postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną; 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

I SA/Ke 169/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-20

Skarga kasacyjna W. K. Sp. z o. o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 12 lipca 2018 r. sygn. akt I SA/Ke 169/18 oddalającego skargę W. K. Sp. z o. o. w K. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną; 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

I SA/Ke 165/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-20

Skarga kasacyjna W. K. Sp. z o. o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 12 lipca 2018 r. sygn. akt I SA/Ke 165/18 oddalającego skargę W. K. Sp. z o. o. w K. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną; 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjn...

I SA/Ke 162/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-08-30

. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskie, Komentarz. Tom II, LEX/el. 2016)., Opłaty za usługi wodne, chociaż nie są tak powszechną daniną publiczną jak podatki...

VII SA/Wa 783/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-07

(por. Z. Ofiarski [w:] Komentarz do u.o.s. [w:] Ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 2018, art. 2...
administracji publicznej dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek., Z treści art. 5 ust. 1 u.o.s. wynika, że obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży...
1   Następne >   +2   +5   8