Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

II FPS 4/16 - Uchwała NSA z 2016-12-19

prowadzący zakład pracy chronionej (spełniający warunek z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b) w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od czynności...
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...

V SAB/Wa 4/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-08

zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych., W uzasadnieniu Strona zaznaczyła, iż Fundusz w 2005 r...
od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wnosząc o zobowiązanie Prezesa Zarządu Funduszu do wypłaty na rzecz Gminy Miasta D. ww. kwoty...

II FSK 1411/09 - Wyrok NSA z 2010-12-08

jakiemukolwiek organowi żądać powtórnie przedkładania uprzednio prawidłowo złożonych dokumentów. Wobec czego Fundacja 'P.' nie czuła się zobowiązana do czynności...

III SA/Wa 2324/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-21

jedynie czynności nie przekraczające czynności zwykłego zarządu., Należy wyjaśnić, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i jest cywilnoprawnym stosunkiem obligacyjnym...
zwykłych czynności Spółki i nie może jej w takim postępowaniu reprezentować pojedynczy wspólnik bez specjalnego umocowania, wynikającego z uchwały czy umowy Spółki. Podniósł...

III SA/Wa 2325/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-21

mogą podejmować jedynie czynności nie przekraczające czynności zwykłego zarządu., Należy wyjaśnić, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i jest cywilnoprawnym stosunkiem...
zwykłych czynności Spółki i nie może jej w takim postępowaniu reprezentować pojedynczy wspólnik bez specjalnego umocowania, wynikającego z uchwały czy umowy Spółki...

II FSK 972/18 - Wyrok NSA z 2020-03-11

') w brzmieniu obowiązującym w 2013 r., podatnicy podatku od towarów i usług byli zobowiązani do wystawiania faktur VAT, potwierdzających dokonanie czynności podlegających...
I instancji wskazał, że zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm., dalej: 'ustawa o VAT...

II FSK 1040/18 - Wyrok NSA z 2020-03-11

dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. W przypadku zaś, gdy podatnik m.in. stwierdził pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej...
pierwotnych., W związku z tym Sąd I instancji wskazał, że zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221...

V SAB/Wa 28/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-18

, dokonanych czynności cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych oraz deklaracji i informacji podatkowych na dany rok podatkowy, według stanu na dzień 30 czerwca...
, dokonanych czynności cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych oraz deklaracji i informacji podatkowych na dany rok podatkowy, według stanu na dzień 31 grudnia...

III SA/Wa 1830/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-25

cywilnego w zw. z art. 91 O.p. Prawo do wyboru dłużnika, od którego zażąda się zapłaty świadczenia, powstaje dopiero po podjęciu czynności zmierzających...
do których podejmowane będą czynności zmierzające do powstania zobowiązania podatkowego., Końcowo Minister zaznaczył, iż prowadzone było odrębne postępowania, które objęły...

III SA/Wa 2837/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-10

określonych czynności, składających się na tę fazę postępowania, którą ustawodawca określa jako 'uzgodnienie salda'., W odpowiedzi na skargę Minister Polityki Społecznej...
prawa, jak i w judykaturze mianem 'terminu' określa się dodatkowe zastrzeżenie czynności prawnej, przez które jej skutek zostaje ograniczony w czasie. Wyróżnia...
1   Następne >   3