Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

VII SA/Wa 2357/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-05

czynności zmierzających do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, poprzez brak wszechstronnego rozpatrzenia materiału dowodowego w sprawie, podczas gdy stan sprawy...
zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana...

VII SA/Wa 1722/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-25

nie przeprowadzenie stosownego postępowania dowodowego, z uwagi na ograniczenie czynności ze strony organu do materiału przedłożonego przez Spółkę, podczas gdy obowiązek...
funkcjonowanie firmy przysporzy korzyści dla budżetu w postaci podatku od nieruchomości oraz podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez stronę, Powołując...

VIII SA/Wa 1073/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-04

) poprzez niepodjęcie przez organ administracji wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, w szczególności stwierdzenie, że powstanie...
również art. 64 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b u.f.p. Dlatego też organ odwoławczy obowiązany był do podjęcia wszelkich czynności w celu ustalenia...