Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

VI SA/Wa 529/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-19

podatkowego. Podatek jest bowiem świadczeniem publicznoprawnym, o osobistym charakterze, którego nie można przenieść w drodze czynności cywilnoprawnej na inną osobę. Odrębną...
- w której osoba wpłacająca podatek czyni to ze środków powierzonych przez podatnika, gdyż dokonuje wówczas jedynie czynności technicznej - wpłaca podatek za podatnika...

II GSK 1610/18 - Wyrok NSA z 2022-04-12

, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) lub rozporządza nimi poprzez jakąkolwiek czynność prawną...
opłat za czynności radców prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 265), zasądzając od Spółki na rzecz organu kwotę 5400 złotych tytułem kosztów postępowania...

VI SA/Wa 1764/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-19

czynności cywilno-prawnej na inny podmiot. Ustawodawca w art. 11 ust. 1 ustawy o zapasach dopuszcza aby producenci i handlowcy zlecili na podstawie umowy, wykonywanie zadań...
tworzenia zapasów spoczywa na handlowcu nie oznacza, że nie może on w ramach swobody gospodarczej zawrzeć umowy cywilnoprawnej, której celem będzie realizacja przepisów ustawy...

VI SA/Wa 124/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 i 1039), lub rozporządza nimi poprzez jakąkolwiek czynność prawną lub faktyczną...
przepisów o podatku akcyzowym (art. 2 pkt 12)., Zgodnie z art. 2 pkt 3 w zw. z art. 2 pkt 2 f-n ustawy o zapasach paliwami są: gaz płynny (LPG), benzyny silnikowe, benzyny...