Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

I SA/Ol 515/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-12-21

2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.). Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma...
. z '[...]'r. w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego na 2020 r. w kwocie '[...]' zł. Do podstawy opodatkowania organ przyjął:, - w podatku...

I SA/Ol 516/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-12-21

ze zm.). Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, natomiast § 3 stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie...

I SA/Ol 211/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-23

Działu IV O.p. (art. 144-154c). Doręczenie niezgodne z tymi przepisami jest bezskuteczne, co oznacza, że termin do dokonania określonej czynności nie rozpoczął biegu o ile...
przy tym podkreślenia, że z uwagi na kazuistyczne uregulowanie warunków doręczenia w rozdziale 5 Działu IV O.p., skuteczności dokonania tej czynności nie można domniemywać...

I SA/Ol 202/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-05-07

oraz podpisana została przez osobę nieupoważnioną. Organ podatkowy podkreślił, że w ramach czynności sprawdzających nie dokonuje się merytorycznej weryfikacji poprawności...
od podatku rolnego od sierpnia 2019 r. do końca 2019 r., Z akt sprawy wynika, że w dniu 30 stycznia 2019 r. do organu podatkowego wpłynęła deklaracja na podatek rolny wraz...

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

) z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu;, 2) opłat, z wyjątkiem opłaty...
słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami...

I SA/Ol 499/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-20

Burmistrz podjął czynności zmierzające do ustalenia sytuacji majątkowej wnioskodawczym, jak i sytuacji ekonomicznej prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa., Zdaniem...
, w szczególności przez błędne przyjęcie, iż organ I instancji przeprowadził postępowanie zgodnie z powołanymi przepisami O.p., w szczególności podjął czynności zmierzające do ustalenia...

I SA/Wa 506/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-21

podstawę skutecznego żądania podjęcia stosownych czynności przez organ administracji., W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Minister podniósł, iż organ administracji...
do osoby, która żąda czynności organu, gdy przepis prawa przewiduje w takich sprawach wydanie decyzji. Sytuacja taka nie daje jednak skarżącemu uprawnień materialno...

II SA/Ol 322/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-30

całodobową opiekę i udzielając pomocy we wszystkich czynnościach życia codziennego. Jednakże w ocenie Kolegium brak jest podstaw prawnych do przyznania stronie...
cywilnoprawnych. Świadczenie pielęgnacyjne ma tym samym substytuować utracony dochód, w zamian za sprawowanie stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osobie w związku...