Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

IV SA/Wa 1681/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-06

odrębnych,, b) z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu,, 2) opłat...
usługi o charakterze publicznoprawnym lub korzystania z urządzeń utrzymywanych w interesie publicznym. Wśród opłat można wyróżnić opłaty za czynności urzędowe organów...

IV SA/Wa 1327/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-09

, rolnego i leśnego - na zasadach określonych w przepisach odrębnych,, b) z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje...
dodatkowych czynności prawnych na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych, zatem wniosek ten należy uznać za bezprzedmiotowy., D. S.A. - w skardze na decyzję Dyrektora...

IV SA/Wa 1309/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-16

, z tym że:, a) z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - na zasadach określonych w, przepisach odrębnych,, b) z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego...
o charakterze publicznoprawnym lub korzystanie z urządzeń utrzymywanych w interesie publicznym. Wśród opłat można wyróżnić opłaty za czynności urzędowe organów administracji...

II GSK 296/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-15

przeprowadzono analizę przepisów regulujących zwrot gminie utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku i stwierdzono, że 'działanie Funduszu dotyczy czynności z zakresu...
, błędne jest stanowisko, zgodnie z którym, czynności, o których mowa w przepisach rozporządzenia w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów nie można zakwalifikować...

II GSK 296/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-24

. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowi czynność w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Elementem konstytuującym pojęcia aktu lub czynności...
czynność dotyczącą odmowy zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, wyrażoną w piśmie z dnia [...] czerwca 2013 r., dokonała jej błędnej...

II GSK 339/14 - Wyrok NSA z 2014-04-03

dotyczące środowiska i jego ochrony, m.in. podejmuje czynności w sprawie zwrotu utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie u.p.o.l. oraz procedury...
określonej rozporządzeniem MŚ z dnia 20 lipca 2006 r. Czynności organu przewidziane w rozporządzeniu mieszczą się w treści art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., toteż...

II GSK 340/14 - Wyrok NSA z 2014-04-03

dotyczące środowiska i jego ochrony, m.in. podejmuje czynności w sprawie zwrotu utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie u.p.o.l. oraz procedury...
określonej rozporządzeniem MŚ z dnia 20 lipca 2006 r. Czynności organu przewidziane w rozporządzeniu mieszczą się w treści art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., toteż...

II FSK 1833/12 - Wyrok NSA z 2013-05-17

sądów administracyjnych. Tym samym błędne jest stanowisko Funduszu, zgodnie z którym czynności, o których mowa w przepisach rozporządzenia nie można zakwalifikować...
jako aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Zwrócił uwagę na to, że ustawodawca Fundusze powołał do realizacji zadania...

VI SA/Wa 1269/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-05

i celem zawartych umów nie było aby uniknięcie dopełnienia ustawowych obowiązków ubezpieczonego oraz płatnika składek, tj. uniknięcia w drodze czynności cywilnoprawnych...
tworzącego określone wydarzenie, zgodnie z wizją kompozytora. W ocenie organu wykonywanie tego typu czynności nie może zostać zakwalifikowane, jako praca wykonywana...

II OZ 1023/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-29

oraz deklaracje dla podatku od towarów i usług za IV kwartał 2014 r. oraz I i II kwartał 2015 r., z których wynika, że Spółka obecnie nie prowadzi działalności, co świadczy...
lub czynność zostanie wykonana., W niniejszej sprawie skarżąca Spółka nie wykazała, aby w okolicznościach tej konkretnej sprawy zachodziły przesłanki udzielenia ochrony...
1   Następne >   2