Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

VI SA/Wa 1145/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-09

), do usunięcia naruszenia prawa poprzez:, 1) stwierdzenie bezskuteczności czynności odmowy dokonania zwrotu nadpłaconej części opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju...
nienależnie pobranej opłaty powinien nastąpić w takim samym trybie, jak i jej pobranie, tzn. czynności materialno-technicznej, której zarządzenie jest rolą organu zezwalającego...

II SA/Bd 1091/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-22

spełnienia warunku udziału w postępowaniu -posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, oświadczenia, że 'wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków...
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. K. G., składający ofertę w postępowaniu, równolegle brał bowiem udział w czynnościach przygotowawczych...

IV SA/Wa 157/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-20

wojewódzki. Jednocześnie wywodził, iż stosowne czynności w tym zakresie są podejmowane (wskazano na konieczność dokonania oceny terenów pod kątem ich wartości przyrodniczych...
czynności przez Sejmik Województwa [...]. Sąd stwierdził, iż do niniejszej skargi załączono kopię pisma - wezwania do usunięcia naruszenia prawa, skierowanego do tego organu (k...

II GW 4/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-09

był Marszałek Województwa M. i należności te nie są wskazane w art. 2 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, to wszelkie czynności, które zostałyby podjęte przez wnioskującego, byłyby...
, że uprawnieni do kontroli, o których mowa w art. 89 ust. 1, mają prawo nałożyć na wykonującego przewozy drogowe lub inne czynności związane z tym przewozem karę...

II GSK 890/11 - Wyrok NSA z 2012-07-04

, dokonuje marszałek województwa w trybie czynności materialno-technicznej, jako organ wydający omawiane zezwolenie (art. 92 ust. 2 (2) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy...
stwierdzenie bezskuteczności czynności odmowy dokonania zwrotu nadpłaconej części opłaty w wysokości [...]., Według marszałka, odmawiającego zwrotu nadpłaconej opłaty...

II SA/Ke 264/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-08

. /. Zgodnie z tym artykułem przepisy art. 90 stosuje się odpowiednio, gdy organ samorządu województwa nie wykonuje czynności nakazanych prawem albo, przez podejmowane...
czynności prawne lub faktyczne, narusza prawa osób trzecich. Ostatecznie skład orzekający w niniejszej sprawie doszedł do przekonania, iż na podstawie tego przepisu dopuszczalne...

II SA/Bd 100/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-04-08

i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;, 4/inne niż określone w punkcie 1-3 aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków...
Zarządzającej, w postaci informacji z dnia [...] października 2013 r. o rozpatrzeniu zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, nie ma charakteru czynności lub aktu...

I SA/Bd 601/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-16

żadnymi innymi czynnościami, które potwierdziłyby zasadność jej zawarcia bez zastosowania zasady konkurencyjności, do której stosowania Strona była zobowiązana. Zarząd...
z danych towarów i usług poprzez decydowanie o wielkości zużycia. W przypadku natomiast wywozu nieczystości, czynności te powinny być traktowane jako odrębne od usługi najmu...

II SA/Go 885/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-18

) do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywania czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, udzielonego przez właściwy organ...
skargi na zasadach i w trybie określonym dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., 7. Przepisy ustawy o wspieraniu rozwoju, jak inne przepisy...