Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

I OSK 93/13 - Wyrok NSA z 2013-04-04

., Zauważyć należy, że w toku tego procesu występują zarówno czynności o charakterze władczym i jednostronnym - jak podjęcie uchwały przez organ stanowiący jednostki...
samorządu terytorialnego i wydanie opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, jak i klasyczna czynność cywilnoprawna jaką jest zawarcie przez jednostkę samorządu...

II SAB/Po 65/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-02

wskazano, iż skarga na bezczynność Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczyła czynności, która nie jest czynnością z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2...
wniosek, jeśli wniosek ten dotyczy informacji publicznej, powinien albo udostępnić tę informację w formie czynności materialno-technicznej (art. 10 ustawy...

IV SAB/Po 27/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-30

dla tego rodzaju czynności - łącznie [...] ([...]) zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. /-/ I. Kucznerowicz /-/ B. Popowska /-/ M...
na bezczynność [...] Kuratora Oświaty dotyczyła czynności, która nie jest czynnością z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu...

I OSK 1358/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

czynności - łącznie 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu., W uzasadnieniu powyższego...
. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, iż skarga na bezczynność Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczyła czynności, która nie jest czynnością z zakresu administracji publicznej...