Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

VI SA/Wa 2262/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-05

jedynie zwolnienia od podatków, z tym że:, a) z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - na zasadach określonych w przepisach odrębnych,, b) z podatku od czynności...
zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Chodzi więc o kontrolę aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywaną pod względem ich zgodności...

V SA/Wa 2201/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-03

orzeczniczych- kontroli (oceny) tej działalności. Sąd ten na skutek zaskarżenia aktu (decyzji, postanowienia) lub czynności, a także bezczynności organu administracji...
, że podstawowym celem tejże kontroli jest eliminowanie z porządku prawnego aktów ( zwłaszcza decyzji i postanowień), a także czynności organów administracji publicznej niezgodnych...

V SA/Wa 463/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-27

opłaty abonamentowej jest dokonanie czynności zarejestrowania odbiornika. Brak pokwitowania potwierdzającego doręczenie zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru...
wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2014, kserokopię faktury za prąd, kserokopię paragonów za leki, kserokopię decyzji o waloryzacji emerytury z dnia 01.03.2013 r...