Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

VI SA/Wa 736/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-29

wykonywania czynności kontrolnych' (kom. do art. 62d ust 2 ustawy o skok, A. Herbet, Sz. Pawłowski, P. Zakrzewski, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Komentarz...
na nieprawidłowości stwierdzone podczas wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w zleceniu, a mianowicie chodzi o pismo KNF z dnia [...] września 2014 r. z którego wynika...

VI SA/Wa 821/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-04

przez B. S.A. W. F. został ustanowiony pełnomocnikiem I. F. do rachunku papierów wartościowych w B. S.A. W. F. był ustanowionym pełnomocnikiem M. F. do szeregu czynności...
I. wystarczające jest, aby tylko jedna ze Skarżących podjęła lub zamierzała podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków., Ponadto odnosząc się do treści art. 87 ust. 4...

VI SA/Wa 1481/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

czynności prawnej). Stąd próbę przeniesienia tej odpowiedzialności w drodze czynności prawnej uznać należy za niedopuszczalną., Komisja nie zgodziła się następnie...
), a sfera prawna skutków zrealizowania, bądź niezrealizowania czynności w terminie. Termin zaś wskazany w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie, w żadnym razie nie odnosi...

II GSK 1524/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

lub czynności. Oznacza to natomiast, że sąd ma prawo, a nawet obowiązek, dokonać oceny zgodności z prawem zaskarżonego aktu administracyjnego, nawet gdy dany zarzut...
naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga...

VI SA/Wa 307/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-19

o zmianach stanu posiadania akcji spółki publicznej, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków...
wyłącznie wtedy, gdy zmiana posiadanego udziału wynika z czynności podjętych przez członków porozumienia (art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie mówi o podmiotach...

VI SA/Wa 230/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-12

z ustawą o biegłych rewidentach tylko określone podmioty uprawnione mogą wykonywać czynności z zakresu rewizji finansowej Komisja wskazała, że wydała decyzję na podstawie art...
, na które składają się między innymi sprawozdania finansowe emitentów. Czynności nadzorcze Komisji, znajdują umocowanie w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym...

VI SA/Wa 2018/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-25

('czynności niweczące'). Stanowi o tym art. 77 par. 2 k.c. Wprawdzie brak jest jakiejkolwiek sankcji braku zachowania tej formy w stosunkach między przedsiębiorcami (art. 74...
działalności gospodarczej wykazujące stratę powodowały, że Spółka miała problemy ze spłatą bieżących zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników i ZUS-u oraz zapłatą podatków...

VI SA/Wa 1767/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

. że np. w aktach prawa materialnego są wyłącznie terminy materialne), a sfera prawna skutków zrealizowania, bądź niezrealizowania czynności w terminie. Termin zaś wskazany w art. 69...
ust. 1 ustawy o ofercie, w żadnym razie nie odnosi się do czynności procesowej, gdyż na chwilę podejmowania przez akcjonariusza czynności (dokonania zawiadomienia o stanie...

VI SA/Wa 1482/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

terminy materialne), a sfera prawna skutków zrealizowania, bądź niezrealizowania czynności w terminie. Termin zaś wskazany w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie, w żadnym...
razie nie odnosi się do czynności procesowej, gdyż na chwilę podejmowania przez akcjonariusza czynności (dokonania zawiadomienia o stanie posiadania w spółce publicznej...

VI SA/Wa 1449/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

materialne), a sfera prawna skutków zrealizowania, bądź niezrealizowania czynności w terminie. Termin zaś wskazany w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie, w żadnym razie nie odnosi...
się do czynności procesowej, gdyż na chwilę podejmowania przez akcjonariusza czynności (dokonania zawiadomienia o stanie posiadania w spółce publicznej) określonej...
1   Następne >   +2   4