Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Wa 1877/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-29

. z art. 6 § 2 kks, za to, że jako płatnik pobierający podatek od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, nie wpłacał go w terminie na rachunek...
poprzez udzielenie błędnej informacji jednej ze stron i zaniechał czynności wpisania terminu spłaty zobowiązań, czym działał na szkodę tej strony oraz Sądu Rejonowego w K...

II SA/Sz 316/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-11

. nr [...] w przedmiocie opłaty za przechowywanie broni w depozycie I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, II. zasądza od Komendanta Policji na rzecz skarżącego R. B...
Wojewódzkiego Policji. Skarżący wniósł o uchylenie w całości tej czynności i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Zaskarżonej czynności zarzucił naruszenie art. 23 ust. 1 pkt...

IV SA/Po 62/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-04

bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. zasądza od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu na rzecz skarżącej [...] kwotę 697 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w ustawowym terminie [...]a [...] wnosząc o stwierdzenie jej bezskuteczności., Czynności tej zarzucono naruszenie:, - art. 7 k.p.a....

III SA/Kr 771/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-14

i korzystne skarżącego, jednak darowizna i sprzedaż stanowiły niezależne od siebie czynności cywilnoprawne nie mające na siebie wzajemnego wpływu. Czynności te na etapie...
mieszkalnego) i stron dokonujących poszczególnych czynności, że przeprowadzenie ich w ramach jednego aktu notarialnego było uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia...

II GSK 924/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-31

zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 61 § 1 p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Natomiast w myśl art. 61 § 3 tej ustawy...
postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności. Zawarty w powyższym przepisie katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania...

II SA/Wa 536/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-21

na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji, było sprawozdanie z czynności wyjaśniających sporządzone przez rzecznika dyscyplinarnego KWP w [...]. Przedmiotem postępowania...
., W oparciu o materiały uzyskane w toku czynności wyjaśniających ustalono, że od 2007 r. do maja 2015 r. [...] T. W. wykonywał odpłatne opinie jako biegły sądowy...

II SA/Wa 509/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-11

, które umożliwiłyby prawidłową ocenę zdolności płatniczych strony., W związku z powyższym wezwano do nadesłania: kopii dokumentu PIT rozliczenia podatku dochodowego za rok 2016...
i 2017, kopii dokumentu PIT rozliczenia podatku dochodowego żony za rok 2016 i 2017, dokumentu potwierdzającego zaciągnięcie kredytu i warunków jego spłaty, dokumentów...

V SA/Wa 2577/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-28

też żadnej argumentacji merytorycznej na poparcie swego stanowiska. W motywach skargi ponownie zakwestionował zasadność i legalność czynności podjętych...
zatytułowane 'Pozew o zapłatę ... zł tytułem odszkodowania' skierowany przeciwko funkcjonariuszom Policji, którzy dokonywali czynności doprowadzenia i zatrzymania...

III SA/Kr 406/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-14

urzędowym, a podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli...
jest do dokonywania w języku polskim zarówno czynności ustnych, jak i do prowadzenia w tym języku dokumentacji postępowania, a to oznacza prawną powinność posługiwania się w postępowaniu...

VI SA/Wa 1867/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-12

oznacza brak możliwości ewentualnego zaskarżenia tej czynności organu. Tymczasem wniosek skierowany do Trybunału Konstytucyjnego dotyczy przepisów będących materialnoprawną...
za czynności radców prawnych (Dz. U. Nr 163, poz.1349 ze zm.). ...
1   Następne >   3