Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 548/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-21

jako: 'Skarżący') złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50.000 zł uiszczonego z tytułu umowy pożyczki zawartej pomiędzy Skarżącym...
, a więc nieważną i jako taka nie skutkowała powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. W tym zakresie pełnomocnik powołał się na § 1 ust. 2 umowy...

I SA/Kr 177/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-19

cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zm./ określił zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1172 zł z tytułu umowy przedmiotowej sprzedaży...
, art. 7 i art. 12 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych określił zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Bk 249/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-07-17

J. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia...
podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji zakupu nieruchomości. Kontrola została zakończona [...] maja 2018 r., Postanowieniem z [...] września 2018 r...

I SA/Bk 653/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-08

A. S. jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych oraz określenie wysokości należności z tytułu niepobranego podatku oddala skargę A. S. (dalej: 'Skarżąca...
gruntowej o łącznej powierzchni 133,1672 ha. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności...

I SA/Po 675/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-04-29

ze skargi: G. R. na decyzję: Izby Skarbowej w Z. z dnia: . nr: w przedmiocie: zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. /-/ J. Ruszyński /-/ S...
z siedzibą w W.., W dniu 22.06.2001 r. G. R. wpłaciła na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Z. kwotę [...] zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Bk 978/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-05

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu...
Skarbowego w H. określił Skarżącej zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9807 zł, według stawki podatku 2%, z uwzględnieniem zwolnienia...

I SA/Bk 288/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-08-08

ze skargi J. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu...
wobec Pani J. S.(dalej powoływana także jako Skarżąca) postępowanie podatkowe w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Bk 1795/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-01-24

odmowy zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącemu K. P. uiszczony wpis sądowy w kwocie 500 zł (słownie...
podatku od czynności cywilnoprawnych, skarżący uiścił kwotę 500 zł tytułem wpisu sądowego., Zarządzeniem z dnia 17 listopada 2017 r. Przewodniczący tut. Wydziału ustalił...

I SA/Bk 967/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-24

wskazującą na to, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, tylko podatkiem od czynności cywilnoprawnych., Wojewódzki Sąd...
Urzędu Skarbowego W. z dnia [...] października 2017 r., odmawiająca D. B. stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży nieruchomości...

FSK 1834/04 - Wyrok NSA z 2005-06-21

także do podatku od czynności cywilnoprawnych. Oznaczać to będzie, że sprzedaż towarów dokonywana w składzie celnym i dotycząca towarów sprowadzonych tam z zagranicy, w stosunku...
Polskiej także dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych, co pozwoli uznać, że tego rodzaju transakcje nie podlegały temu podatkowi /por. art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100