Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

VI SA/Wa 657/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-04

w dniu 11 stycznia 2010 r. aktu notarialnego kwota 75 000 zł., nawet po uiszczeniu stosownych opłat (tj. podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowej oraz taksy...

II SA/Bd 409/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-09-29

[...] zł. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym. Kontrola została udokumentowana protokołem nr [...] z dnia...
wykonywanym okazyjnie - odpłatnie bądź z grzeczności., Ponadto wskazano, że w okolicznościach sprawy Partner występował jako podmiot wykonujący czynności związane...

II SA/Sz 892/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-10-24

czynności prawnej, a w znaczeniu sensu largo obejmuje czynność o charakterze faktycznym., Z tych powodów nie można umowy zlecenia traktować jako umowy o pracę...
-zlecenie) nie ma decydującego znaczenia dla oceny, czy jest to umowa zlecenie. Organ na nazwie umowy oparł całe postępowanie dowodowe i nie podjął żadnych dodatkowych czynności...

VI SAB/Wa 60/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

- stanowi decyzję ( w pozostałym jest to informacja o dokonaniu czynności materialno- technicznej zwrotu kary), o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. do kontroli aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających...

I GSK 832/18 - Wyrok NSA z 2018-09-12

za czynności radców prawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1804 ze zm.). ...
przepisów o transporcie drogowym stanowią należności cywilnoprawne, podczas gdy należności z tytułu kar za naruszenie przepisów o transporcie drogowym są środkami...

I SA/Lu 320/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-11-09

i czynnościami organów administracji oraz prowadziło do niespójności działania systemu władzy publicznej. Związanie oceną prawną wyrażoną w uzasadnieniu orzeczenia...
, iż zarzucane uchybienie uniemożliwiło stronie przeprowadzenie konkretnych czynności procesowych, a w następstwie realizację przysługujących jej praw i nie mogło być konwalidowane...

I SA/Gl 448/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-28

praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie...
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. w kwocie 4916 zł,, 6. kserokopię pisma Banku A. o nieprzedłużeniu umowy o linię kredytową,, 7. kserokopię...

I OSK 78/06 - Wyrok NSA z 2006-11-30

za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu /Dz.U. nr 163 poz. 1349 ze zm./. ...
może być świadczona także na podstawie umowy cywilnoprawnej. Taka sytuacja wystąpiła w rozpoznawanej sprawie., Główny Inspektor Transportu Drogowego po rozpoznaniu odwołania, decyzją...

I OSK 1503/06 - Wyrok NSA z 2007-11-06

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych., W toku czynności kontrolnych w przedsiębiorstwie ustalono, że przedsiębiorca M. B...
w ramach stosunku pracy tkwi w tym, że zobowiązanie pracownika nie polega tylko na jednorazowym wykonywaniu pewnej czynności, ale wiąże się również z wykonywaniem...

II GPS 5/08 - Uchwała NSA z 2008-10-15

do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług'. Z natury rzeczy wprowadzenie wkładu do majątku spółki jest następstwem czynności cywilnoprawnej. Wkład...
w drodze czynności cywilnoprawnych. Zasadę tę potwierdza ustawodawca w art. 13 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym stwierdzając, że 'licencji nie można odstępować osobom...
1   Następne >   +2   +5   7