Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

IV SA/Wa 1417/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-02

z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. -Dz. U. z 2005 r., Nr 41, poz. 399), art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie...

II SA/Bk 287/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-07-26

laboratoryjne lub inne czynności, w wyniku których stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych. W przedmiotowej sprawie działania organu sanitarnego...
nie kwalifikują się do czynności z zakresu nadzoru zapobiegawczego w rozumieniu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określonego w art. 3 w/w ustawy. Odwołujący wskazał...

II SA/Bk 756/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-02-01

Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy państwowej...
. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. nr 36, poz. 203...

II OSK 2435/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

prawnej udzielonej z urzędu kwotę 2400 (dwa tysiące czterysta) złotych podwyższoną o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności; II. w pozostałym...
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 240 zł podwyższoną o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności. Stan faktyczny i prawny sprawy...

III SA/Kr 473/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-05

: [...], ustalającej opłatę za czynności kontrolne podczas których stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz za koszt badania chemiczno...
o podjętych czynnościach egzekucyjnych i ich skutkach oraz o braku środków na rachunkach bankowych. O bezskuteczności egzekucji przesądzały czynności faktyczne podjęte...

II OSK 2778/16 - Wyrok NSA z 2017-11-07

. przy ul. H. w O., jak również nie zlecała żadnych czynności jako pracodawca obecnej tam dnia 9 sierpnia 2012r. A. K.;, II. naruszenie przepisów postępowania, co miało...
. i nie miała z nią żadnego kontaktu., W skardze kasacyjnej podkreślono następnie, że uznanie przez Sąd I instancji, w ślad za organem administracyjnym, iż dotychczasowe czynności...

III SA/Kr 989/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-28

) podwyższoną o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności. Decyzją z dnia 2 lipca 2018 r. ([...]) na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa w związku z art...
czynności zmierzających do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, co skutkowało brakiem jego prawidłowego ustalenia i błędnym ustaleniem, że w dniu 9 września 2015 r...

VII SA/Wa 1161/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-23

z w/w przepisem stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
zobowiązań podatkowych i innych świadczeń pieniężnych, do których mają zastosowanie przepisy o podatkach, oraz - art. 16 ust. 1., W czasie przed powołaniem sądów...