Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

II SA/Łd 220/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-27

poprzez niewywiązanie się przez organ z obowiązku podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz nierozpatrzenie...
, że skarżący nie może we własnym imieniu i na własną rzecz dokonywać czynności składających się na działalność określoną w art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. e u.o.o. W ocenie...

V SA/Wa 4604/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-14

do rozkładania na raty kar pieniężnych z u.m.p.o., Podejmowane przez organ administracji publicznej czynności procesowe muszą znajdować swoje oparcie w przepisach prawa...
cywilnoprawnych.', W chwili obecnej, od 1 stycznia 2016r., jego treść brzmi: ' Art. 2. § 1. Przepisy ustawy stosuje się do:, 1) podatków, opłat oraz niepodatkowych należności...

IV SA/Wa 2316/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-04

(przed sądem cywilnym);, c) czynności w postępowaniach zakończonych skarżoną decyzją i ją poprzedzającą były prowadzone przez jednego pracownika - istotne z punktu widzenia...
postępowań administracyjnych sporządzała ta sama osoba czy też wykonywała w ich toku określone czynności techniczne czy przygotowawcze (np. sporządzanie metryk...

IV SA/Wa 2739/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-19

postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Wyjaśniając definicję strony postępowania administracyjnego organ powołał...
jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Pojęcie 'interesu prawnego...

IV SA/Wa 2738/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-25

o ponowne rozpatrzenie sprawy organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności...
., Pojęcie strony definiuje przepis art. 28 kpa stanowiąc, iż stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu...

II OSK 2375/12 - Wyrok NSA z 2012-12-18

decyzji, w drugim natomiast - skoro jego czynności są de facto czynnościami sprawdzającymi - winien oceniać wysokość opłaty w oparciu o przepisy obowiązujące w dacie...
. z o. o. w W., to stacji zbierania pojazdów, z którymi łączy stosunek cywilnoprawny z B. sp. z o. o. nie można wliczać do sieci 'zapewnionej' przez A. sp...