Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

II SA/Bk 749/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-17

w niniejszej sprawie. I tak wyrok WSA w Warszawie z 31 stycznia 2013 r. III SA/Wa 1836/12 dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnej, wyrok NSA z 4 listopada 2016 r. II OSK...
z 2020 r., poz. 276 ze zm.; dalej powoływana jako ustawa) aktualizacja informacji zwartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:, 1) w drodze czynności materialno...

III SA/Kr 346/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-26

ani zawiadamiany o czynnościach geodezyjnych lub prawnych i nie wyrażał zgody na taką zmianę. Nie zmienił się też numer jego działki i jej powierzchnia. W związku...
pozostawiając przebieg przedmiotowej granicy w konfiguracji przedstawionej na aktualnej mapie ewidencyjnej, czyli po naniesieniu zmiany w ramach czynności materialno...

III SA/Kr 1501/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-08

orzekł o odmowie stwierdzenia bezskuteczności czynności wprowadzonej do operatu ewidencji gruntów i budynków w dniu 2 lipca 2013r. pod nr [...]'., W uzasadnieniu decyzji...
stwierdzenie bezskuteczności czynności z zakresu administracji publicznej, polegającej na wpisaniu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków dotyczących działki...

IV SA/Wa 2844/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08

opłat geodezyjnych na podstawie nieobowiązującego już rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji...
geodezyjnego i kartograficznego, pobierania opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, a także określenia formy prawnej...

IV SA/Wa 2843/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08

wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z Dz...
nowelizującej. Zakres nowelizacji dotyczył m.in. odpłatnego udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pobierania opłat za czynności związane...

III SA/Łd 534/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-14

. Starosta mimo posiadanej wiedzy nie podjął z urzędu jakichkolwiek czynności, aby zapis był aktualny., Skarżąca podniosła także, że niewpisanie jej jako posiadacza...
administracji, iż pomiędzy stronami jest spór co do faktu posiadania działki. W dalszej części swoich zeznań M.L. - L. podniosła nadto, że w związku z czynnościami skarżącej...

III SA/Kr 514/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-29

. Ponadto w roku 2012 w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu B, w ramach czynności materialno - technicznej, na podstawie wniosku L. J. i przedłożonego do niego...
objęte aktem własności ziemi Nr [...], stanowiące własność K. J. W dniu 27 grudnia 2012 r. w ramach czynności materialno - technicznej (zmiana nr [...]) Starosta na wniosek L...

II SA/Bk 647/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-03-28

gleboznawczych. W treści informacji Starosta wskazał na podmiot upoważniony do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego...
przez Starostę miał wykonać czynności związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów w odniesieniu do lasów nieujawnionych dotychczas w EGiB oraz gruntów oznaczonych...

III SA/Kr 1298/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-19

czterdzieści złotych) podwyższoną o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności. Pismem z dnia 15 marca 2016 r. A. M. zwrócił się do Starosty z wnioskiem...
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.', 'Art. 61a. § 1. Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61...

II SA/Bk 1005/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-15

w zasadzie z własnej inicjatywy żadnych czynności dla wyjaśnienia tej okoliczności (czy rzeczywiście była incydentalna, czy ma charakter powtarzalny, pozostający w związku...
procesowej) możliwość przesłuchania w trakcie tej czynności świadka S. K. i ewentualnie celem konfrontacji ze skarżącym - świadków E. P. i M. L. (wskazanych w piśmie z dnia...
1   Następne >   3