Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II FZ 97/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-14

zobowiązania pieniężnego za 2007 r. i ustalono wskazany podatek w innej wysokości., W myśl art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

II FZ 100/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-14

pieniężnego za 2010 r. i ustalono wskazany podatek w innej wysokości., W myśl art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

II FZ 99/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-14

pieniężnego za 2009 r. i ustalono wskazany podatek w innej wysokości., W myśl art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

II FZ 96/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-14

zobowiązania pieniężnego za 2006 r. i ustalono wskazany podatek w innej wysokości., W myśl art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

II FZ 98/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-14

zobowiązania pieniężnego za 2008 r. i ustalono wskazany podatek w innej wysokości., W myśl art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SA/Kr 1044/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-13

z jego zakupem, tj. opłaty notarialnej, opłaty sądowej od wniosku o wpis w księdze wieczystej prawa własności nabywcy lokalu, podatku od czynności cywilnoprawnych (...)'., ← Kopię...

II OSK 1628/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-01

Statutu). Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarządu Miasta. Podstawą gospodarki finansowej [...] jest roczny plan finansowy...
mieszkaniowymi (art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 9 ust. 4 u.s.g.)., Co do zasady, czynności obejmujące gospodarowanie wymienia, aczkolwiek niewyczerpująco, art. 25...

IV SA/Po 513/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

, co do charakteru wykonanych czynności, znaczenia wykonanej budowy dla skarżących i dla poprawy standardów ich życia codziennego., Czynnościami zwykłego zarządu są bieżące...
sprawy związane ze zwykłą eksploatacją nieruchomości i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia, są to czynności związane z normalną...

VII SA/Wa 1714/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-11

i okoliczności zlecana jest w drodze czynności cywilnoprawnej to należność z tego tytułu również ma charakter cywilnoprawny i tym samym po zapłaceniu kosztów wykonanej...
zlecana jest w drodze czynności cywilnoprawnej poprzez zawarcie umowy z ekspertem na jej wykonanie (...). Dlatego też należność z tego tytułu tj. wykonania tej umowy...

II SA/Gd 814/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-11

z pomocy prawnej udzielone z urzędu opłaty za jego czynności, sąd podwyższa o stawkę podatku od towaru i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...
Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 16 października 2007 r. nr [...] w przedmiocie wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego...
1   Następne >   +2   +5   8