Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 2120/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-05

towaru w oparciu o umowę o świadczenie usług, w każdym przypadku, gdy magazyn hurtowni farmaceutycznej jest zapełniony. W kolejnych wyjaśnieniach przedstawił czynności...
na rzecz H. Sp. z o.o. oraz właściwe wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem obrotu hurtowego produktami leczniczymi;, 2) art. 24 ust. 3c oraz art. 78 ust. 1 pkt 5 Pf...

II GSK 460/14 - Wyrok NSA z 2015-04-17

w oparciu o umowę o świadczenie usług, w każdym przypadku, gdy magazyn hurtowni farmaceutycznej jest zapełniony. W kolejnych wyjaśnieniach przedstawił czynności naprawcze...
, wydanym na rzecz H. Sp. z o.o. oraz właściwe wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem obrotu hurtowego produktami leczniczymi;, 2) art. 24 ust. 3c oraz art. 78 ust. 1...

VI SA/Wa 2545/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-22

uniwersalna praw administracyjnych w drodze czynności cywilnoprawnej. Norma prawna zawarta w przepisie art. 494 § 2 Ksh. może być uznana co najwyżej za regułę interpretacyjną...
w dniu [...] maja 1996 r.;, - art. 7 w związku z art. 8 Kpa., przez niepodjęcie wszystkich czynności koniecznych do załatwienia sprawy, szczególnie w zakresie zbadania treści...

II GPS 6/08 - Uchwała NSA z 2009-01-14

albo na świadczeniu usług'. Wprowadzenie wkładu do majątku spółki jest następstwem czynności cywilnoprawnej. Wkład, o którym mowa w art. 860 § 1 i art. 861 k.c., ma charakter...
co do zasady nie stanowią one przedmiotu obrotu, w szczególności dokonywanego w drodze czynności cywilnoprawnych., Zgodnie z art. 99 ust. 4 Prawa farmaceutycznego, prawo...

VI SA/Wa 50/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-22

wszelkie czynności cywilnoprawne polegające zarówno na nabywaniu, jak i na zbywaniu produktów leczniczych., Przepisy art. 74 i nast. u.p.f. implementują do polskiego...
[...] stycznia 2016 r., W trakcie wykonywania czynności kontrolnych ustalono, iż apteka dokonała zakupu produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, w stosunku...

VI SA/Wa 1959/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-24

2008, s. 358). Obrotem hurtowym są zatem wszelkie czynności cywilnoprawne polegające zarówno na nabywaniu, jak i na zbywaniu produktów leczniczych., Przepisy art. 74 i nast...
produktów leczniczych dla ludności w danym państwie członkowskim. Definicja ustawowa pojęcia 'obrót hurtowy' po pierwsze wymienia rodzaje czynności, które wchodzą w zakres obrotu...