Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II SA/Wa 2013/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-20

. (Z. Ofiarski, 'Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz.', Komentarz do art. 7 ustawy o opłacie skarbowej, teza 6, ABC 2009)., Wobec powyżej...
, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz.', Komentarz do art. 7 ustawy o opłacie skarbowej, teza 6, ABC 2009)., Z dokumentów przedstawionych przez Skarżącego...

I OSK 2245/14 - Wyrok NSA z 2016-04-21

społecznej, uzasadniając to przesłanką ubóstwa. (Z. Ofiarski, 'Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz.', Komentarz do art. 7 ustawy...
, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz.', Komentarz do art. 7 ustawy o opłacie skarbowej, teza 6, ABC 2009)., Zdaniem Sądu I instancji z dokumentów załączonych...

II SA/Wa 1321/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

) i Scentralizowanego Systemu Poboru (SSP) w zakresie: podatku od spadków i darowizn (SD), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz karty podatkowej (KP), doszło...
do zmian organizacyjno-informatycznych m.in. wzmacniających ochronę danych osobowych: wszelkie postępowania w zakresie podatku od spadków i darowizn (SD), podatku od czynności...

II SA/Wa 1672/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-27

, deklaracje PCC-1 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, od posiadanych przez skarżącej w latach 2003 i 2004 gruntów, informacje...
przez podatnika. Dlatego też czynności kontrolne obejmowały przetwarzanie danych osobowych skarżącej, członków jej rodziny, czy też świadków zdarzeń oraz czynności...

II SA/Wa 1671/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-27

i 2004 gruntów, informacje na temat posiadanych i zarejestrowanych w latach 2003 i 2004 pojazdów, deklaracje VAT-7 oraz deklaracje PCC-1 w sprawie podatku od czynności...
cywilnoprawnych, z których wynikały dochody i wydatki poniesione przez podatnika. Dlatego też czynności kontrolne obejmowały przetwarzanie danych osobowych skarżącego...

II SA/Wa 173/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-17

czynności podejmowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przed [...] maja 2018 r. pozostają skuteczne. W świetle powyższego do spraw rozstrzyganych...
terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych; 5) osoba...

II SA/Wa 895/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-22

zgromadzone w rejestrach ARiMR, wykorzystane zostaną w ramach czynności analitycznych dotyczących badania zasadności zadeklarowanych przez podatników nadwyżek podatku...
(kontrolne, podatkowe, czynności sprawdzające) w ramach badania zasadności konkretnego zwrotu podatku VAT'., Ostatecznie ARiMR w piśmie z dnia [...] stycznia 2013 r., odmówiła...

II SA/Wa 1614/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-27

przez organ czynności procesowe pozwoliły ustalić okoliczności faktyczne sprawy dające podstawę do wydania zaskarżonej decyzji., W piśmie procesowym z dnia 16 grudnia 2008 r...
dopuszczalności przetwarzania danych. Zatem mogą być wykonywane wszystkie lub niektóre czynności składające się na to pojęcie 'przetwarzania danych' zdefiniowane w art. 7...

I OSK 1542/16 - Wyrok NSA z 2018-07-27

, wykorzystane zostaną w ramach czynności analitycznych dotyczących badania zasadności zadeklarowanych przez podatników nadwyżek podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek...
wnioskował, nie toczy się obecnie żadne postępowanie (kontrolne, podatkowe, czynności sprawdzające) w ramach badania zasadności konkretnego zwrotu podatku VAT. Skarżący podkreślał...

I OSK 1850/14 - Wyrok NSA z 2015-12-09

tej czynności., Skarżący, nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem, złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, po którego rozpoznaniu Generalny Inspektor...
danych osobowych skarżącego. Wobec postawy skarżącego, który żądając usunięcia dotychczasowego adresu, nie wskazał adresu aktualnego, dokonanie powyższej czynności...
1   Następne >   3