Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

II GSK 860/09 - Wyrok NSA z 2010-10-12

, są H. i M. małżonkowie G. W dniu 16 sierpnia 2006 r. strona zapoznała się z aktami sprawy. Z czynności tej sporządzono protokół, w którym zawarte zostały wyjaśnienia...
z przeprowadzonych czynności i ocenił poszczególne dowody w sprawie., Sąd ten nie podzielił również zarzutu skarżącego o naruszeniu jego prawa do czynnego udziału w postępowaniu...

VIII SA/Wa 344/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-02

) organizacji ruchu w ciągu ulicy K. w S.., Do wydania zaskarżonej czynności doszło w następującym stanie faktycznym:, Projekt tymczasowej organizacji ruchu - ul. K. od km 0+330...
bezpieczeństwa ruchu i wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Działania w zakresie szeroko rozumianego zarządzania ruchem są realizowane przez takie czynności...