Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

VIII SA/Wa 366/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-24

stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Zgodnie z art. 157 § 2 k.p.a., postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie...
do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której zwracali się o przekazanie im konkretnej działki o powierzchni [...] m² (z której opłacają podatek) lub działki zastępczej...

IV SA/Wa 666/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-27

Sądu treść ww. pisma wskazuje jednoznacznie, że intencją skarżącego było spowodowanie podjęcia określonych czynności procesowych przez organ, do którego podanie zostało...
z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. nr 163...

I SA/Wa 1380/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-18

sprawy, a zatem jakich czynności w związku z tym strona nie podjęła i jakich zarzutów nie podniosła - z negatywnymi skutkami dla rozpoznania jej sprawy., W konsekwencji Sąd...
. nieruchomości, nabyła ją na podstawie umowy cywilnoprawnej dopiero w 2007r, a więc kilka lat później. Przedmiotem umowy nabycia była nieruchomość o określonych...

I OSK 1004/11 - Wyrok NSA z 2012-07-12

z zapisów zawartych w zamkniętej już księdze wieczystej Kw 1322/11 rep. hip. Postępowanie wyjaśniające mogło ograniczyć się wyłącznie do takich czynności, które pozwalają...
., z których wynikać ma, że działka miała powierzchnię 5003,7788 m2. Po przytoczeniu tych okoliczności skarżący żądał od organów administracji podjęcia czynności w celu usunięcia...