Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Bd 877/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-12-12

o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej B. z dnia [...] r. w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy...
od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 101, poz. 649 ze zm., dalej: 'u.p.c.c.') poprzez uznanie, że organ dokonuje kontroli samoobliczenia podatku...

III SA/Po 686/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-18

w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis w kwocie 100,00 zł (sto złotych) Prawomocnym postanowieniem...
., w przedmiocie wyniku kontroli w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych., Skarżący uiścił wpis od odrzuconej skargi w dniu 21 września 2010 r., w wysokości 100 zł (k...

III SA/Po 686/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-17

w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia : odrzucić skargę Postanowieniem Dyrektora UKS wszczęto w dniu 24 lutego 2009r. postępowanie kontrolne wobec R...
wydana została decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych., Skargę do Sądu na wynik kontroli UKS złożył R., W odpowiedzi na skargę...

I SA/Sz 637/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-22

, w której ustalił W S zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej wysokości [...]zł z tytułu otrzymanych w 2009 r. od innej osoby w drodze umowy pożyczki...
, a nie w Polsce i z uwagi na powyższe nie powinna być opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wydał w dniu 14 lutego 2014r...

I SA/Bk 56/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-03-21

pokrycia w ujawnionych źródłach, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W szczególności organ ustalił, że Skarżąca otrzymała od swego ojca środki...
2000 r., o podatku od czynności cywilnoprawnych, stawka podatku powinna wynosić 20%, zaś obowiązek podatkowy ciążyć będzie na przechowawcy tych środków., Po bezskutecznym...

I SA/Wr 158/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-03

Urzędu Kontroli Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od gier za poszczególne okresy...
Urzędu Kontroli Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od gier za poszczególne dekady od stycznia do października...

II FSK 2698/11 - Wyrok NSA z 2013-10-09

stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Wskazując zacytowany przepis jako rażąco naruszony autor skargi kasacyjnej nie tylko nie podał, którego paragrafu...
. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od gier za miesiące od stycznia do października 2000 r. oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem...

I SA/Po 346/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-17

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi 'B.' S.A. na czynności Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. w przedmiocie kontroli rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób...
kontroli rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2007-2008. W ocenie Sądu, czynności te mieszczą się w katalogu czynność dotyczących 'obowiązków...

I SA/Gl 190/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-07-22

czynności mając na uwadze słuszny interes cedenta, a w szczególności ustanawiając pełnomocnictwo dla wskazanej przez cedenta osoby, cesjonariusz nie mógł zbywać wierzytelności...
z roszczeniami, cesjonariusz zobowiązał się nie obciążać cedenta kosztami wykonywania czynności powierniczych'., W dalszej kolejności przedstawił warunki porozumienia...

I SA/Op 299/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-12

oraz przeprowadzenie oceny dowodów w sposób swobodny lecz nie dowolny. Ustalenie stanu faktycznego istotnego dla wymiaru podatku wymaga każdorazowo poznania czynności prawnej...
obliguje organ do ustalenia rzeczywistej treści czynności cywilnoprawnej, w tym przypadku uchwały wspólników. O ile zatem organ podatkowy, ustalając stanowiący podstawę wydania...
1   Następne >   +2   4