Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

II SAB/Po 56/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-22

) postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;, 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji...
z art. 9 ust. 7 upz czynności w tym zakresie może wykonywać na mocy upoważnienia dyrektor powiatowego urzędu pracy., Szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu...

I SA/Łd 634/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-29

bezskuteczności zaskarżonej czynności oraz uznanie obowiązku wypłaty przez organ na rzecz Skarżącej przedmiotowego dofinansowania, a nadto o zasądzenie kosztów...
na ubezpieczenie społeczne. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że zaskarżonej czynności nie można zakwalifikować jako czynności materialno-technicznej...