Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

I SA/Sz 507/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-10

., na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, pomocy publicznej o wartości [...] zł stanowiącej równowartość [...] euro...
w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, tym bardziej, iż zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych wobec rolnika nabywcy...

III SA/Po 1907/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-11

, a udziały w kapitale zakładowym objęli bracia M. P. i R. P. Wspólnicy zobowiązali się pokryć koszty aktu notarialnego oraz należności z tytułu podatku od czynności...
postępowanie likwidacyjne, ewentualnie przedłożenie sprawozdania z czynności likwidacyjnych wraz z odpisem wezwania wierzycieli do zgłaszania wierzytelności, bilansu...

III SA/Po 1907/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-14

od czynności cywilnoprawnych (w sumie 480 zł). Jako siedzibę Spółki wskazano miejscowość S. P. II, gmina Ś.. W umowie zastrzeżono także możliwość zobowiązania wspólników...
na kwotę 5.000 zł, a udziały w kapitale zakładowym objęli bracia M. P. i R. P.. Wspólnicy zobowiązali się pokryć koszty aktu notarialnego oraz należności z tytułu podatku...

I SA/Ol 469/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-20

podatkowego [w:] S. Bogucki, W. Stachurski, R. Wiatrowski, K. Winiarski, B. Wojceichowski, M. Zirk-Sadowski, Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT, Warszawa 2016, s. 25...

I SA/Sz 527/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-12

. przepisów przeprowadził Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach dotyczących zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 9 pkt 2 p.c.c.) w wyrokach z dnia 21...
I instancji prawidłowo przeprowadził postępowanie i zastosował przepisy prawne obowiązujące w dacie czynności podjętej z woli strony, pod rządami rozporządzenia komisji (UE...

I GSK 1465/18 - Wyrok NSA z 2019-06-11

-Sadowski, Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT, Warszawa 2016, s. 25 i n.). W rezultacie, w polskim porządku prawnym przyjęto regułę, że w przypadku rozbieżności...
(...) pomocy' przy uwzględnianiu celu regulacji, należy uznać, że obejmuje swoim znaczeniem stanowienie o zmianie stawki pomocy (§ 1 pkt 4 rozporządzenia) i czynnościach...

I GSK 1464/18 - Wyrok NSA z 2019-06-11

od czynności cywilnoprawnych a VAT, Warszawa 2016, s. 25 i n.). W rezultacie w polskim porządku prawnym przyjęto regułę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy przepisami prawa...
pomocy finansowej, a więc konkretnych czynności technicznych podejmowanych przez organ (Agencję) w ramach ustalonej dla rolnika pomocy finansowej na zalesianie gruntów...

V SA/Wa 2135/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-26

choćby podatku od czynności cywilnoprawnej czy kosztami sporządzenia aktu notarialnego zmieniającego umowę spółki. Organ w żaden sposób nie dokonał oceny dowodu...
warunków do otrzymania nienależnych płatności. Podejmowane przez Stronę czynności, miały na celu obejście przepisów prawa. Jako takie należy rozumieć czynności...

I SA/Sz 524/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-22

., Wskazać należy, że taką właśnie wykładnię ww. przepisów przeprowadził Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach dotyczących zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych (art...
czynności do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego tj. powodów dla jakich skarżący i w jakim zakresie świadomie korzystał z pomocy de minimis, przy całkowitym braku...

I GSK 961/21 - Wyrok NSA z 2021-12-02

od czynności cywilnoprawnych. Wynik rozumowania argumentum a maiori ad minus jest jednoznaczny, tj. skoro limit pomocy de minimis ma postać maksymalnej kwoty...
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265 ze zm.). ...
1   Następne >   +2   +5   +10   21