Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

III SA/Kr 670/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-02

w tym okresie były odprowadzane składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz podatki. Nadto skarżący odkreślił, że jego zdaniem jednostka nie była uprawniona do odliczenia od należności...
pełną księgowość, wraz z odprowadzaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz podatków. Tym samym wypłaconych wcześniej z tytułu służby kwot pieniężnych nie wolno...

II SA/Bd 327/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-06-17

. ustawy w związku z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez wadliwe uznanie, że odsetki od uposażenia wojskowego należy wypłacać...
od należności netto i jedynie za okres do dnia zapłaty należności głównej., W ocenie skarżącego skoro przepis art. 21 ust. 1 pkt 95 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób...

IV SA/Wr 4/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-04-13

nr 16, poz. 93), bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w dniu 30 września 2008 r. na bezczynność tegoż Dowódcy w tym zakresie., Ponadto, za czynności przerywające bieg terminu...