Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SAB/Go 30/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-08-22

o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione. W myśl natomiast przepisu art. 26a ust. 1 u.g.n.r.SP., nie pobiera się podatku od czynności cywilnoprawnych...
, takich jak podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa. Uzasadnieniem takiej regulacji jest to, iż Agencja, choć jest odrębną od Skarbu Państwa państwową osobą prawną...

I SA/Gl 462/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-10

do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności). Natomiast w myśl art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy sąd wydaje...

III SAB/Wa 34/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-22

kasacyjnej wynosi 180 zł (75%)., Jednocześnie, w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów...
i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W związku z powyższym, na podstawie...

III SAB/Wa 33/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-15

rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...
dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W związku z powyższym, na podstawie art. 250 § 1 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 P.p.s.a., postanowiono...

III SAB/Wa 40/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-15

rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...
dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W związku z powyższym, na podstawie art. 250 § 1 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 P.p.s.a....

I SA/Gd 584/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-08-26

akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych...
1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania...

I SA/Bk 511/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2023-02-02

na czynności egzekucyjne, wydanego przez organ nadzoru w trybie przewidzianym w art. 54 u.p.e.a. ...
lipca 2013r., sygn. akt III SA/Wa 1459/13, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Jest to bowiem czynność egzekucyjna dokonywana...

I SAB/Wr 8/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-04-03

jest skarga. Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei w myśl art...

I SAB/Op 5/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-11-14

(pkt 8) oraz bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji...

III SAB/Wa 41/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-06

Sprawa ze skargi K.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania podatkowego przez Burmistrza [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2013r. postanawia: odrzucić skargę
1   Następne >   +2   +5   9