Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Sz 1023/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-08

z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) - zwanej dalej 'u.p.c.c.' - Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał...
także 'Spółką', 'Podatnikiem', 'Stroną' lub 'Skarżącą') zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...], uiszczonego z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego...

I SA/Sz 1098/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-21

. i B. G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 31 października 2017 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
uiszczonego podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...]zł, pobranego przez notariusza od aktu notarialnego Repertorium 'A' Nr [...] z dnia 13.09.2016 r. - umowy...

I SA/Sz 671/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-18

A. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. W dniu 15 kwietnia 2013 r. na podstawie...
w wysokości [...] zł, stawkę podatku 2%, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł i w związku z tą deklaracją w dniu 23 kwietnia 2011 r. dokonała wpłaty kwoty...

I SA/Sz 399/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-07-22

', 'skarżącym') złożył wniosek (uzupełniony [...] marca 2020 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków...
skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości [...] zł, z tytułu nabycia od jego dłużnika udziału w nieruchomości w ramach przysługującej wierzytelności...

I SA/Sz 1022/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-01

indywidualnej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika tego podatku z tytułu zawarcia umowy spółki komandytowej., Przedstawiając...
opis zdarzenia przyszłego, wnioskodawczyni wskazała, że jest notariuszem, zaś art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Sz 894/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-02-13

ze skargi E. E. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną...
kontrolę podatkową w zakresie prawidłowości i rzetelności rozliczenia się z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od umów sporządzonych w formie aktów notarialnych...

I SA/Sz 895/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-02-13

ze skargi E. E. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych I. uchyla zaskarżoną...
kontrolę podatkową w zakresie prawidłowości i rzetelności rozliczenia się z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od umów sporządzonych w formie aktów notarialnych, tj...

I SA/Sz 1076/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-06-17

ze skargi A. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r...
., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, Dyrektor Izby Skarbowej w S. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w S. z [...] r...

I SA/Sz 453/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-28

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
r. nr [...] odmawiającą [....] (dalej: 'podatnik', 'skarżący') zwrotu uiszczonego podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł od umowy spółki z dnia 18...

I SA/Sz 1040/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-21

sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową...
zapasowego i zysków niepodzielonych nie był opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych w trakcie trwania Spółki Przekształcanej., 3. Nie miało miejsce wyłączenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100