Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Bk 234/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-10-31

w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą zawarcia umowy. Odmowa wyrażenia zgody przez wierzycieli na przejęcie zobowiązań darczyńcy przez obdarowanego...
po zawarciu umowy, daje podstawę do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku...

I SA/Bk 99/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-25

i określenia wysokości należności z tytułu niepobranego i niewpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy zniesienia współwłasności nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną...
. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.)., W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie nie znajduje zastosowania art. 6 ust. 3 i 4...

I SA/Bk 548/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-21

jako: 'Skarżący') złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50.000 zł uiszczonego z tytułu umowy pożyczki zawartej pomiędzy Skarżącym...
, a więc nieważną i jako taka nie skutkowała powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. W tym zakresie pełnomocnik powołał się na § 1 ust. 2 umowy...

I SA/Bk 367/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-02-25

Jednorazowa sprzedaż wierzytelności (prawa majątkowego) nabytej bez uprzedniego zamiaru jej dalszego zbycia, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
Skarbowej w B. z dnia [...] sierpnia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę Spółka...

I SA/Bk 496/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-23

Ministra Finansów z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę 1. W dniu...
[...] marca 2013 r. wpłynął wniosek E. C. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych., W przedmiotowym...

I SA/Bk 343/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-10-06

z o.o. w D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Zaskarżoną do Sądu...
., nr [...] określającą J. Sp. z o.o. z siedzibą w D. (zwanej dalej: 'Spółką') zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 101.700,00 zł...

I SA/Bk 825/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-03

. sprawy ze skargi I. M. i M. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] czerwca 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu...
nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt. 2 lit a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101...

I SA/Bk 249/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-07-17

J. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia...
podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji zakupu nieruchomości. Kontrola została zakończona [...] maja 2018 r., Postanowieniem z [...] września 2018 r...

I SA/Bk 461/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-11-30

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala...
1 lit. 'a' ustaw z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 626, dalej: u.p.c.c.) pobrał w związku z tym podatek...

I SA/Bk 653/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-08

A. S. jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych oraz określenie wysokości należności z tytułu niepobranego podatku oddala skargę A. S. (dalej: 'Skarżąca...
gruntowej o łącznej powierzchni 133,1672 ha. Tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100