Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 174/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-17

o podatku od towarów i usług skutkuje zatem - w ocenie skarżącej -zwolnieniem podejmowanych przez niego czynności cywilnoprawnych od opłaty skarbowej., Naczelny Sąd...
, iż nie podlegają opłacie skarbowej czynności cywilnoprawne w postaci umów sprzedaży towarów zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy o podatku od towarów...

III RN 229/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-13

, a z drugiej strony podatku od towarów i usług - przesądza o tym. że czynności cywilnoprawne, które na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej...
1. Zawarta przez podatnika podatku od towarów i usług umowa sprzedaży towarów używanych, która jako czynność cywilnoprawna poddana jest co do zasady podatkowi od towarów...

III ZP 5/97 - Uchwała Składu Całej Izby Sądu Najwyższego z 1997-02-20

nie podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem., Jak z powyższego unormowania wynika, ustawodawca z góry wyłączył od opłaty skarbowej niektóre czynności cywilnoprawne...
, lecz czynnościami cywilnoprawnymi, dla których nie jest wymagane zezwolenie z art. 11[1] Prawa bankowego., Stanowisko zbieżne ze stanowiskiem Pierwszego Prezesa Sądu...

III RN 233/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-13

., Odrębność reżimów prawnych obu rodzajów podatków - z jednej strony opłaty skarbowej, a z drugiej strony podatku od towarów i usług - przesądza o tym, że czynności cywilnoprawne...
Umowa sprzedaży towarów używanych, która jako czynność cywilnoprawna poddana jest co do zasady podatkowi od towarów i usług, lecz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy...

III RN 119/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-02-03

wymienionych w nim czynności cywilnoprawnych, jeżeli są one zawierane między podatnikami podatku od towarów i usług. W ocenie Izby Skarbowej umowa sprzedaży obligacji...
i usług tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług. wielokrotnie wskazywano na konieczność posiadania zezwoleń na prowadzenie...

III RN 172/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-02-03

tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług., Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zaskarżył powyższy wyrok rewizją nadzwyczajną, w której zarzucił...
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, a także umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 14 tej ustawy, w zakresie czynności zwolnionych od podatku...

III RN 67/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-02-09

o opłacie skarbowej 'korzystają u podatników podatku od towarów i usług tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług, wielokrotnie...
czynności zwolnionych od podatku., Z wykładni językowej przepisu art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej wynika, że opłacie skarbowej nie podlegają: a/ umowy...

III RN 68/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-21

, w którym wpłata powinna nastąpić, jeżeli podatnik jest zobowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek. W kwestii opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych dokonywanych...
skarbowej powstawało z mocy prawa z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a ewentualna decyzja w tym przedmiocie miała charakter określający /deklaratoryjny/. Należy...

III RN 123/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-09-20

i usług; nie dokonał zaś analizy przepisów ustawy o opłacie skarbowej wyłączających niektóre czynności cywilnoprawne od tej opłaty. Trafnie na to wskazuje Stella...
, iż skoro w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej w brzmieniu nadanym w art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług mowa jest wyraźnie o czynnościach...

III RN 42/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-10-03

naliczony, wynikający z dokonania czynności określonych umową., Problem zgodności z Konstytucją RP art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów...
określonych umową czynności. W ocenie Izby Skarbowej, opłaty dotyczące spłaty wartości przedmiotu umowy oraz opłaty za sprzedaż usługi finansowej wynikają z umowy...
1   Następne >   +2   +5   7