Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Wr 1183/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-06-30

podatkowe miały prawo do oceny dokonanych przez stronę skarżącą czynności cywilnoprawnych i do podważenia ich skuteczności na gruncie prawa podatkowego., Inspektor Kontroli...
stwierdzając, iż wykonane przez Spółkę czynności zostały dokonane tylko i wyłącznie w celu obejścia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług tj. opodatkowania sprzedaży...

I SA/Wr 1891/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-12-17

cywilnoprawne byłyby dwukrotnie opodatkowane, tj. podatkiem VAT i opłatą skarbową i oznaczała, że spod ustawy o opłacie skarbowej wyłączone zostały czynności cywilnoprawne...
zł. Ponieważ od powyższych czynności cywilnoprawnych strony nie wniosły należnej opłaty skarbowej organ I instancji określił od zawartej w dniu 18 lutego 1998 r. umowy...

SA/Wr 203/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-09-01

w zacytowanym wyżej przepisie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej korzystają tylko te czynności cywilnoprawne zawierane przez podatników podatku VAT...
, że ze zwolnienia od opłaty skarbowej korzystają u podatników tego podatku tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług a więc gdy strona...

I SA/Wr 2860/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-06-11

nie może być opodatkowana podatkiem VAT stwierdzić należy, że co do zasady wynikającej z unormowań cywilnoprawnych, czynności dokonywane w ramach tego samego podmiotu...
eksportu, oraz wykorzystywanie mechanizmów powstawania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdził, iż do wykonywanych czynności między Spółką...

I SA/Wr 1697/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-11-10

rachunek czynności określone w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, co ma miejsce...
deklaracji podatku od towarów i usług za 1996 r. spowodował z kolei kontrolę zmierzającą do ustalenia podstaw opodatkowania w owym podatku. Stwierdzono wówczas, że czynności...

I SA/Wr 2980/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-10-19

./ postanowił, że nie można obniżać podatku należnego o podatek naliczony w wyniku czynności mających charakter rozporządzenia towarami i usługami w sposób nie pozwalający...
pojęcie 'rozporządzono' jako czynność następczą w stosunku do czynności nabycia towarów i usług, z którą łączy się kategoria podatku naliczonego. Tymczasem pojęcie...

I SA/Wr 345/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-12-02

tego podatku. To - jak wyjaśniła - spowodowało, że zakresem czynności kontrolnych, prowadzonych w odniesieniu do 'K.' i 'C.-M.', objęto również rozliczenia Spółek 'T.', 'P.' i 'M...
opodatkowaniu tym podatkiem. Podkreśliła, iż do faktur takich miał zastosowanie art. 33 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż dokumentowały one czynności nie objęte obowiązkiem podatkowym...

SA/Wr 560/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-09-03

zwrotowi tylko w przypadku nieważności czynności cywilnoprawnej lub stwierdzenia tej nieważności prawomocnym orzeczeniem sądu., Odwołując się od decyzji Urzędu Skarbowego...
skarbowej. I tak, opłacie skarbowej podlegają: działania stron podejmowane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji państwowej, czynności cywilnoprawne, dokumenty...

I SA/Wr 349/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-12-02

na podstawie Ordynacji podatkowej, gdyż z tym dniem zaprzestały wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, zaniechały składania w Urzędzie Skarbowym...
deklaracji podatkowych VAT-7 oraz zostały wykreślone z rejestru podatników tego podatku. To - jak wyjaśniła - spowodowało, że zakresem czynności kontrolnych, prowadzonych...

SA/Wr 209/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-05-11

umowa pożyczki stanowi odrębną czynność cywilnoprawną i pozostaje bez wpływu na wymiar podatku od darowizny., W skardze wniesionej do NSA R. domagał się uchylenia...
Z chwilą przyjęcia darowizny powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, którego nie unicestwia późniejsze odwołanie darowizny. oddala skargę. J. L...
1   Następne >   +2   +5   8