Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 1246/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-09-08

Za błędy należy uznać pogląd, iż wyłączenie z opłaty skarbowej dotyczy czynności podatników, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz tylko tych czynności...
stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./ nie podlegają również opłacie skarbowej czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży zawierane...

SA/Sz 1728/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-11-08

uprawniającej do odliczenia podatku w kontekście czynności cywilnoprawnej, jaką była umowa kupna-sprzedaży nieruchomości, a nie w oparciu o przepisy normujące zakres...
lutego 1999 r. nie mogła skutkować nabyciem towaru w rozumieniu art. 19 ust. 1 i 2 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, nie odzwierciedla czynności faktycznie...

SA/Sz 1608/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-05-26

opodatkowania tej czynności podatkiem od towarów i usług. Przedmiotem skargi Haliny K. zamieszkałej w Ś. ul. M. do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest decyzja Izby Skarbowej w S...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ do czynności podlegających opodatkowaniu należą:, - sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług...

SA/Sz 1248/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-11-25

podatkiem od towarów i usług, nie wykazał tych czynności w ewidencji sprzedaży i deklaracji dla podatku od towarów i usług, nie wystawił faktur dokumentujących te czynności...
. z majątku dorobkowego., Przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest, jak wskazano wyżej, wykonywanie wymienionych w ustawie czynności w sposób częstotliwy...

SA/Sz 870/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-06-02

uiszczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej sprzedaży nieruchomości powstaje z mocy samego prawa z chwilą dokonania tej czynności, co w rozpatrywanej sprawie...
ustalenia wyższej wartości przedmiotu podlegającej opłacie czynności cywilnoprawnej i z chwila wydania decyzji ustalającej wysokość należnej opłaty, lecz z chwilą dokonania...

SA/Sz 2445/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-12-22

od towarów i usług są, w myśl art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, czynności w przepisie...
Usług zaliczenie wykonywanych czynności do odpowiedniej podbranży zależy od końcowego efektu świadczonych czynności usługowych. Jeśli zatem czynności pomocnicze...

SA/Sz 1685/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-04-25

Wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez jednego z małżonków /sprzedaż towarów, odpłatne świadczenie usług, import itp./ nie czyni...
podatnikiem tego podatku drugiego z małżonków, gdy czynności te dotyczą składników ich majątku wspólnego, a przychód uzyskany z wykonywania tych czynności stanowi ich majątek...

SA/Sz 2234/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-04-01

, iż są to czynności o charakterze cywilnoprawnym, a nie administracyjnym. oddala skargę Decyzją z 24 lipca 1997 r. inspektor kontroli skarbowej określiła zobowiązanie miasta K...
przekraczający wysokość kwoty zobowiązującej gminę na podstawie art. 14 ustawy do opodatkowania czynności określonych w art. 2 ust. 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług...

SA/Sz 2350/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-03-29

przez podatnika kwoty oparte były na tytule prawnym i jednocześnie stanowiły dlań trwały ciężar. Skoro tytuł prawny może wynikać z czynności cywilnoprawnej, to oznacza...
istoty tej umowy, jej przyczyny nie pozwala na ocenę czynności cywilnoprawnej w aspekcie jej pozorności - art. 83 par. 1 Kc, a taki zakres kontroli czynności...

SA/Sz 990/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-11-18

/Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ obowiązanym do zapłaty podatku od czynności określonych w art. 2 tej ustawy, z tym że w czynnościach tych reprezentuje upadłego syndyk., 2...
prawnych., W ramach tej reprezentacji syndyk obowiązany był wykonać obowiązek podatkowy upadłego i naliczyć oraz odprowadzić do urzędu skarbowego podatek VAT od czynności...
1   Następne >   3