Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 1248/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-10

od podatku., Wykładnia gramatyczna art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej prowadzi do wniosku, iż przepis ten dzieli czynności cywilnoprawne nie podlegające...
przez tych adresatów czynności cywilnoprawnych, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie podlegają opłacie skarbowej jedynie te, które zostały wymienione...

SA/Rz 1247/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-10

nie podlegają czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży zawierane przez podatników o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...
od podatku., Wykładnia gramatyczna art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej prowadzi do wniosku, iż przepis ten dzieli czynności cywilnoprawne nie podlegające...

SA/Rz 235/03 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-06-25

od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959 ze zm./ rozróżnia /także nie definiując/ zwolnienia podmiotowe /art. 8 pkt 1, 2, 4, 5/ podmiotowo-przedmiotowe /art. 8...
1. Z faktu zamieszczenia w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz.U. 2002 nr 9 poz. 84 ze zm./ zwolnień wyłącznie...

SA/Rz 1622/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-10-26

terminie /art. 9/ i za jego czynności, tj. pobór podatków stanowiących dochody gminy, rada gminy /rada powiatu, sejmik województwa/ mogą ustalić mu wynagrodzenie /art. 28...
czynności cywilnoprawne modyfikować obowiązku podatkowego /Tak J. Naczyńska: Powstanie zobowiązań podatkowych - Państwo i Prawo 1999 nr 9 str. 60/., Wypracowane w prawie...

SA/Rz 2347/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-04-11

został przez Spółkę w drodze czynności cywilnoprawnej z BZ na dzień 31 sierpnia 1997 r. prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego, tj. R. w K. Kwota podatku naliczonego...
deklaracji' stanowiącą składnik kwoty podatku naliczonego do odliczenia. Spółka przed dniem dokonania pierwszej czynności określonej w art. 2 ustawy o VAT dokonała...

SA/Rz 592/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-05-23

art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej postanowiono, że czynności cywilnoprawne objęte zwolnieniem na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku...
solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej, to każda ze stron tej czynności jest stroną postępowania dotyczącego wymiaru opłaty skarbowej., Prawo podatkowe nie definiuje...

SA/Rz 374/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-06-16

prawnej. Jeżeli organy wykonują czynności cywilnoprawne w imieniu gminy w okolicznościach wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, to podatnikiem jest ta osoba prawna...
organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:, 1/ (...) jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności; o których mowa. w art. 2...

SA/Rz 1454/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-04-11

/, a także przypadki i warunki zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu towarów służących całkowicie lub częściowo czynnościom zwolnionym od podatku /pkt 7/., Z par. 54 ust...
zobowiązań podatkowych, a więc właściwy urząd skarbowy przed dokonanie tej czynności winien przeprowadzić postępowanie sprawdzające, czy w zakresie przepisów o podatku...

SA/Rz 852/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-04-16

cywilnoprawnej. Obok cen stosowanych w danej miejscowości na 'wartość tą' składa się zarówno 'jej stan prawny jak i faktyczny'., Podstawą obliczenia opłaty skarbowej dla czynności...
za nieodpowiadającą wartości rynkowej i postanowieniem z dnia 5 maja 1999 r. wszczął postępowanie podatkowe w opłacie skarbowej od ww. czynności cywilnoprawnej, wzywając równocześnie...

SA/Rz 1732/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-02-17

od towarów i usług poczynając od rozpoczęcia czynności tym podatkiem opodatkowanych /art. 6 ustawy o VAT/., Słuszny jest zdaniem Sądu pogląd organów podatkowych...
podmioty tego podatku powiązane są profilem działalności gospodarczej. Także nie ma istotnego znaczenia kwestia nierozliczenia się wspólników., Zgodnie z art. 9 ustawy...
1   Następne >   2