Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 2946-2947/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-03-08

ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnych - zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej. Natomiast art. 7 ust. 2 w związku z art. 5 pkt 4 tej ustawy...
stanowią, że opłatę od czynności cywilnoprawnych wpłaca się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku jej uiszczenia, tj. od chwili dokonania czynności cywilnoprawnej...