Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony

I SA/Lu 233/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-04-30

, która podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, zaś wynajęcie lokalu było czynnością cywilnoprawną a nie działalnością gospodarczą., W odpowiedzi na skargę Izba Skarbowa wnosi...
, iż organ podatkowy winien w każdym przypadku udowodnić, iż intencją określonej czynności cywilnoprawnej, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było dokonywanie tej czynności...

I SA/Lu 1691/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-16

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności kreślonych w art. 2 w ciągu roku podatkowego może wybrać zwolnienie...
umowę najmu budynku gospodarczego za kwotę 2.100 zł miesięcznie. Powyższa czynność cywilnoprawna podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług co wynika z art. 2 ust. 1...

I SA/Lu 452/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-06-18

osoby jej dokonującej, to umowa ta mieściła się w katalogu czynności cywilnoprawnych zwolnionych od opłaty skarbowej na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia...
Izby, z ogólną zasadą podległości czynności cywilnoprawnych opłacie skarbowej z wyjątkiem ściśle w ustawie określonymi, nie podlegającymi wykładni rozszerzającej...

I SA/Lu 515/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-12-20

od czynności udokumentowanych tymi fakturami nastąpiło w decyzji z dnia 3 0.07.2001 r. wydanej wobec P.W. 'L.'. Podatek wykazany w deklaracji na zasadzie samoobliczenia...
od tej samej czynności oraz stosują sankcje u sprzedawcy i u nabywcy., W zakresie ustaleń dotyczących prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty...

I SA/Lu 309/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-05-19

Okoliczność, że zasady solidarnej odpowiedzialności pozwalają organom podatkowym na egzekwowanie należnej opłaty skarbowej od jednej ze stron czynności cywilnoprawnej...
postępowania na podstawie art. 145 par. 1 pkt 4 Kpa., Przedmiotem sprawy był wymiar opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych - umów pożyczki. Skoro organy podatkowe uznały...

I SA/Lu 750-758/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-02

rozwiązania spółki cywilnej wykonującej czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług był obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów, które nie zostały...
respektowania ważności i treści czynności cywilnoprawnych., Kwestia powyższa nie ma swojego odzwierciedlenia w przepisach szczególnych, ale to nie oznacza...

I SA/Lu 1197/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-16

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z dnia 26 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 58 par. 1 Kc czynności...
czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od tego, czy nie stanowią one działań zmierzających do uchylania się od opodatkowania. Zasada wolności umów nie zwalnia organów...

I SA/Lu 106/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-10-26

. strony tej czynności cywilnoprawnej nie mogą posiadać statusu podatnika, o którym mowa w art. 5 ustawy o podatku VAT, co jest niezbędne do uzyskania zwolnienia od opłaty...
przez organ podatkowy wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej nie stanowi naruszenia prawa, jeżeli strona nie kwestionuje, że skrócenie terminu pozbawiło...

SA/Lu 583/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-12-14

ustawy o zobowiązaniach podatkowych płatnik nie jest organem podatkowym w znaczeniu art. 1 Kpa a czynności przez niego wykonywane mają charakter czynności materialno...
1. Zobowiązanie z tytułu podatku obrotowego od towarów sprowadzonych lub nadesłanych z zagranicy /tzw. 'podatek graniczny' lub 'importowy'/ powstaje w sposób wskazany...

I SA/Lu 235-236/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-05-05

kontrolowanej Spółki, aktem notarialnym z dnia 11 lipca 1996 r. wniosła aport w formie 'goodwill' i 'know-how' o łącznej wartości 963.600 zł, który obejmuje swą treścią czynności...
przychodów, gdyż czynności wymienione w par. 1 tej umowy mieszczą się w zakresie wniesionego przez 'S.Z.C.' S.A. w aportu w formie 'good-will' i 'know-how', a wyróżnik...
1   Następne >   +2   4