Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 1691/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-16

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności kreślonych w art. 2 w ciągu roku podatkowego może wybrać zwolnienie...
umowę najmu budynku gospodarczego za kwotę 2.100 zł miesięcznie. Powyższa czynność cywilnoprawna podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług co wynika z art. 2 ust. 1...

I SA/Lu 1197/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-16

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z dnia 26 lipca 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 58 par. 1 Kc czynności...
czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od tego, czy nie stanowią one działań zmierzających do uchylania się od opodatkowania. Zasada wolności umów nie zwalnia organów...

I SA/Lu 367/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-06-16

przedmiotowego prawa z uwzględnieniem opinii biegłych., Stosownie do art. 10 ust. 2 omawianej ustawy wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnej określa się na podstawie...
wynikających z art. 10 ustawy o opłacie skarbowej., Po otrzymaniu kopii aktu notarialnego Urząd Skarbowy w [...] dokonał oceny wartości przedmiotu wyżej wymienionej czynności...

I SA/Lu 1763/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-03-29

samochodu, co mogłoby uzasadniać obniżenie ceny., Zdaniem Izby, kontrola poprawności rozliczenia podatkowego uprawnia do analizy czynności cywilnoprawnych mających wpływ...
1998 r. określającą kwotę zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za kwiecień 1996 r. w wysokości 6.235 zł, zaległość podatkową za ten miesiąc w wysokości 1.139 zł...