Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 750-758/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-02

rozwiązania spółki cywilnej wykonującej czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług był obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów, które nie zostały...
respektowania ważności i treści czynności cywilnoprawnych., Kwestia powyższa nie ma swojego odzwierciedlenia w przepisach szczególnych, ale to nie oznacza...

I SA/Lu 1182/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-18

przez spółkę cywilną czynności rodzących obowiązek podatkowy w tym podatku następuje we własnym imieniu i na własny rachunek spółki /art. 863-864 Kc/. Zdolność...
do czynności prawnych stron ocenia się według przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem innych uregulowań zakresu tej zdolności w przepisach szczególnych., Charakter prawny...

I SA/Lu 837/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-11-16

osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2 tej ustawy., Z chwilą ustania spółki cywilnej...
prawną i wynikającą z niej zdolność do czynności prawnych stron ocenia się według przepisów prawa cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej., Charakter...

I SA/Lu 1243/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-11

zarzutów dotyczących naruszenia art. 7, art. 75, art. 77 i art. 80 Kpa. W uzasadnieniu decyzji szeroko wyjaśnia, iż brak jest podstaw do uznania czynności wykonywanych...
i co do zasady wyłączone z obrotu cywilnoprawnego /por. np. wyrok SN z dnia 8 maja 1998 r. III RN 34/98/., Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1993 r. o podatku...

I SA/Lu 364/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-05-08

administracyjnego, rozstrzyganych przez wydanie decyzji administracyjnej., Zgodnie z art. 30 par. 1 Kpa zdolność prawną i wynikającą z niej zdolność do czynności prawnych...
nr 10 poz. 171/, tak więc czynności prawne podejmowane w ramach i w realizacji działalności gospodarczej pozostają czynnościami i działalnością samych wspólników...

I SA/Lu 799/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-06-19

umowy z pełnym wykorzystaniem cywilnoprawnych zasad swobody umów, jednakże bez ukrycia celu rzeczywistej czynności prawnej., Organ podatkowy nie ma uprawnień...
bytu, ważności i treści czynności cywilnoprawnych'. Trudno jednak odpowiedzieć wprost na tak postawione pytanie, zwłaszcza, że problem ten nie znajduje odzwierciedlenia...

I SA/Lu 1687/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-04

, prowadzenia ksiąg podatkowych, sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych., Nie może więc wprawdzie dokonywać w imieniu strony czynności procesowych, jednak aktywnie wspiera...
o wznowienie postępowania, art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym /Dz.U. nr 102 poz. 475 ze zm./ stanowi, że do czynności doradztwa...