Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Lu 583/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-12-14

ustawy o zobowiązaniach podatkowych płatnik nie jest organem podatkowym w znaczeniu art. 1 Kpa a czynności przez niego wykonywane mają charakter czynności materialno...
1. Zobowiązanie z tytułu podatku obrotowego od towarów sprowadzonych lub nadesłanych z zagranicy /tzw. 'podatek graniczny' lub 'importowy'/ powstaje w sposób wskazany...

SA/Lu 1019/93 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-01-28

., Stosownie do art. 5 pkt 4 cyt. ustawy o opłacie skarbowej obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą dokonania tej czynności...
pisemna., Zgodnie z treścią art. 5 ust. 4 cyt. wyżej ustawy o opłacie skarbowej obowiązek podatkowy w opłacie skarbowej od czynności cywilnoprawnej powstaje z chwilą dokonania...