Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 392/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-06-09

oraz faktury poświadczają wykonanie czynności przewozu towaru przez granicę i poza granicami RP, jednak nie są równoznaczne z posiadaniem przez podatnika koncesji...
Stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ opodatkowaniu...

I SA/Lu 1243/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-11

zarzutów dotyczących naruszenia art. 7, art. 75, art. 77 i art. 80 Kpa. W uzasadnieniu decyzji szeroko wyjaśnia, iż brak jest podstaw do uznania czynności wykonywanych...
i co do zasady wyłączone z obrotu cywilnoprawnego /por. np. wyrok SN z dnia 8 maja 1998 r. III RN 34/98/., Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1993 r. o podatku...

I SA/Lu 1434/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-03-19

i usług oraz o podatku akcyzowym., Sprzedaż oraz czynności wymienione w art. 2 ustawy o VAT dotyczące towarów i usług poza eksportem towarów i usług - opodatkowane są według...
do grupy towarów lub do uznania danej czynności za usługę, ale nie zostały wymienione w SWW, KWiU., Stawka 22 procent jest stawką podstawową. Stosowanie stawki '0' procent...